สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

Veterinary Gross Anatomy I

Muscular system

 

MYOLOGY

Myo-, My- = เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ
-logy = การศึกษา, วิทยาศาสตร์

Myology
 

          เป็นวิชาที่กล่าวถึงกล้ามเนื้อ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ หน้าที่ที่สำคัญของกล้ามเนื้อคือ การหดตัว (contraction) เพื่อตอบสนองต่อสิ่งมากระตุ้น (stimuli) การหดตัวของกล้ามเนื้อจะมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตัวอย่างการทำงานของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การยกขาขณะก้าวเดิน , การที่อาหารสามารถเคลื่อนจากปากสู่กระเพาะ จากกระเพาะสู่ส่วนต่าง ๆ ของลำไส้ จนกระทั่งถูกขับออกสู่ภายนอก และการที่อากาศสามารถผ่านจากภายนอกเข้าสู่ปอด หรือแม้แต่การไหลเวียนของโลหิตภายใน  ร่างกาย เหล่านี้เนื่องมาจากการหด และคลายตัวของกล้ามเนื้อในระบบต่างๆ นอกจากนี้การแสดงออกทางอารมณ์ ก็เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเช่นกัน เช่น การแสดงออกทางสีหน้า,การแสดงอาการขนลุก และการยกหาง แกว่งหาง เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของกล้ามเนื้อ คือ

1. Irritability คือ มีความไวต่อสิ่งที่เร้า สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
2. Contractility มีความสามารถในการหดตัว เนื่องมาจากโปรตีนใน    

     เซลล์กล้ามเนื้อ
3. Extensibility สามารถถูกยืดออกได้
4. Elasticity มีความยืดหยุ่น สามารถคืนสู่รูปทรงเดิมได้

          เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อมีรูปร่างยาวคล้ายรูปกระสวยเรียงตัวกัน และรวมกันเป็นกลุ่ม จึงเรียกชื่อเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อว่า muscle fiber ในมัดกล้ามเนื้อมัดหนึ่ง (muscle belly) ประกอบด้วย muscle fiber จำนวนมาก กล้ามเนื้อโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ตามรูปร่างลักษณะและการทำงาน คือ

 

-----> หน้าต่อไป

Veterinary Gross

Anatomy I

(501111)

 

รายละเอียดวิชา 
   
 
   
 
Copyright 2004 © www.thaiprodesign.com. All rights reserved.