สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

 

  หน่วยงานภายใน

     - คณะสัตวแพทยศาสตร์

     - วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

 

  หน่วยงานภายนอก

     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - สำนักหอสมุด

     - สำนักบริการคอมพิวเตอร์

     - สำนักทะเบียนและประมวลผล

     - บัณฑิตวิทยาลัย

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Veterinary Gross

Anatomy I

 

รายละเอียดวิชา 
 
 

 

 
 

 

Copyright 2004 © "Company Name". All rights reserved.