สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

ประวัติความเป็นมา

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทย-ศาสตร์ ในปี พ.ศ.2497 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 5 ตราขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2497 และประกาศในราชกิจจานุเบกษ เล่มที่ 71 ตอนที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2497

สถานที่ตั้ง
 

         อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นที่ 2 และอาคารเรียนปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ภายในบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ ตู้ ป.ณ. 1079 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ 10903

โทร. 0-2579-7539, 0-25790-0058-9  ต่อ 6201

โทรสาร 0-2579-7539

E-mail address : Fvet.ku.ac.th


หน่วยงานและความรับผิดชอบ

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีหน่วยงานและความรับผิดชอบ 8 หน่วยงาน ดังนี้

         1. งานบริหารและธุรการ                    5. หมวดวิทยาเอมบริโอ

         2. หมวดกายวิภาคศาสตร์                  6. หมวดชันสูตรฮีสโต

         3. หมวดประสาทกายวิภาคศาสตร์   7. งานบัณฑิตศึกษา

         4. หมวดจุลกายวิภาคศาสตร์            8. งานพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มุ่งมั่นให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์แก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาอื่นๆ ทางสัตวแพทยศาสตร์และอบรมให้นิสิตมีคุณธรรมจริย-ธรรมควบคู่ไปด้วย

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ที่เหมาะสมในสาขากายวิภาคศาสตร์ให้กับวงการศึกษาทั่วไป ภาควิชากายวิภาค-ศาสตร์มุ่งมั่นสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และวิทยา-ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีพันธกิจตามปณิธานว่า "มุ่งคุณภาพ เน้นคุณธรรม นำวิชาการ ให้เป็นหนึ่ง"

วัตถุประสงค์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์

         1. ถ่ายทอดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ให้กับนิสิตตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

         2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์

         3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ในวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และวิทยา-ศาสตร์ชีวภาพ

         4. ให้บริการทางวิชาการในสาขากายวิภาคศาสตร์ อาทิการเตรียมชิ้นเนื้อ-เยื่อสัตว์ การให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวอย่าง (Specimen) เพื่อใช้ในการสอนทางกายวิภาคศาสตร์และการรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษตามสถาบันต่างๆ เป็นต้น

         5. พัฒนาและผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น หุ่นจำลอง สไลด์เนื้อ-เยื่อสัตว์ ตัวอย่าง ลูกอ่อนในโถดอง (Musium Jar)

         6. ดำเนินการด้านพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป

         7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 

 

 

Veterinary Gross

Anatomy I

 

รายละเอียดวิชา
 
 

 
 

 

Copyright 2004 © "Company Name". All rights reserved.