สื่อประกอบการเรียน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
(History of East Asia)


จัดทำโดย
  นายประยุทธสายต่อเนื่อง
  นางสาวนวชนก  วิเทศวิทยานุศาสตร์
  นายจตุรงค์เทียมสุชาติ


อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์