นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540. มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยศ สันตสมบัติ. 2542. มนุษย์กับวัฒนธรรม. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารุณี ภูริสินสิทธิ์. สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ 20. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์คบไฟ

Bernard, Alan, 2000. History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press.

Layton, Robert (ed.) 1997. An Introduction to Theory in Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

McGee, R. Jon and Richard L. Warms. 2004 Anthropological Theory: An Introductory History. New York: McGraw Hill.

โฮมเพจชุดวิชาเรื่อง "เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน มานุษยวิทยา" (http://social.ricr.ac.th/link/Comdev/elearning.htm)

http:// www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/436/anthros.htm
http:// www.anthro.org/fourstar.htm
http://www.indiana.edu.~wanthro/theory.htm
http://www.anth.ucsb.edu/index/html

ซีดีรอม (CD-ROM) ชุด Interactive Anthropology. 2002. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ