คำถามท้ายบทที่ 1 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionism)
1. จงอธิบายถึงความแตกต่างในตัวบทของทฤษฎีวิวัฒนาการสายสกุลต่างๆ อย่างพอสังเขป
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมใดๆ ในปัจจุบัน นิสิตเห็นว่าสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
3. ความเชื่อของคนในสังคมไทยนับตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างไร

คำถามท้ายบทที่ 2 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion)
1. จงอธิบายถึงความเหมือนและความแตกต่างในตัวบทของทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของทั้ง 3 สำนัก พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบว่านิสิตเห็นด้วยกับสำนักใด
2. รูปแบบทางวัฒนธรรมไทยที่ถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างมากโดยเฉพาะความแตกต่างทางเชื้อชาติ ซึ่งสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีแพร่กระจายทางวัฒนธรรมได้อย่างไร
3. เป็นจริงเสมอหรือไม่ว่า "สังคมที่มีวัฒนธรรมอ่อนกว่า (soft culture) จะรับวัฒนธรรมที่เด่นกว่าหรือแข็งกว่าเสมอ (rigid culture)

คำถามท้ายบทที่ 3 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีประวัติศาสตร์อเมริกัน (Historical Particularism)
1. นิสิตเห็นว่าทฤษฎีนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาอย่างไร

คำถามท้ายบทที่ 4 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีโครงสร้าง หน้าที่ (Structural - Functionalism) และการหน้าที่ (Functionalism)
1. การศึกษาสังคมหนึ่งๆ ตามหลักทฤษีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม และทฤษฎีการหน้าที่นิยม ถือว่ามีจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
2. จงวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ไทยในปัจจุบันส่งผลอย่างไรต่อระบบสังคมวัฒนธรรมไทย ตามหลักทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
3. จงอธิบายถึงความสำคัญในการมีอยู่ของความเชื่อและประเพณีต่างๆในสังคมใดๆ ที่มีต่อสมาชิกในสังคมนั้นๆอย่างไร

คำถามท้ายบทที่ 5 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (Symbolic / Interpretive Anthropology)
1. หลักสำคัญของแนวคิดมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ ในการตีความกลุ่มคนที่นักมานุษยวิทยาเข้าไปศึกษาคืออะไร
2. Victor Tuner วิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์ในพิธีกรรมของวัฒนธรรมต่างๆอย่างไรบ้าง

คำถามท้ายบทที่ 6 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีโครงสร้างความคิด (Structuralism)
1. จุดสำคัญของทฤษฎีที่นักทฤษฎีในสำนักโครงสร้างความคิดให้ความสนใจร่วมกันคืออะไร
2. เครื่องมือที่ Levi Strauss นำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบสังคมคืออะไร มีหลักในการนำไปใช้อย่างไร

คำถามท้ายบทที่ 7 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
1. ในการศึกษาสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ทฤษฎีนี้ช่วยทำให้เราเข้าใจหรือเป็นประโยชน์อย่างไรต่องานการศึกษาของเรา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของคนในสังคมที่เรียบง่ายกับสังคมที่ซับซ้อน ถือว่าส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

คำถามท้ายบทที่ 8 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในทฤษฎีวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Cultural and Personality)

1. นิสิตเห็นด้วยหรือไม่ว่า "วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพของคนในแต่ละสังคม" จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
2. จงวิเคระห์ว่า คนที่มี life form ลักษณะเช่นไร น่าที่จะเป็นผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศ

คำถามท้ายบทที่ 9 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Anthropology)
1. แนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจสามารถนำมาประยุกต์ใช้วิพากษ์วิจารณ์สังคมบริโภคนิยมได้อย่างไร
2. จงอธิบายรูปแบบเศรษฐกิจของสังคมชาวไร่ชาวนาไทยในอดีต ตามแนวคิดมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3. นิสิตเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร จงอธิบาย

คำถามท้ายบทที่ 10 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดมานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)
1. จงอธิบายลักษณะหรือรูปแบบของการรักษาโรคภัยต่างๆ ตามแนวทางมานุษยวิทยาการแพทย์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
2. จงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จนเกิดเป็นกระแส herbalism ทั่วโลกนั้น ในฐานะนักมานุษยวิทยามีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร
3. จงวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความแตกต่างในการรักษาพยาบาลระหว่างคนเมืองและคนชนบทในสังคมไทย มีลักษณะเช่นไร

คำถามท้ายบทที่ 11 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
1. ในความเข้าใจของนิสิต คำว่า "วัฒนธรรมสมัยนิยม" มีความหมายและลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ
2. Pop Culture ส่งผลดีและผลเสียอย่างไรต่อประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนา ในขณะเดียวกันจะเกิดผลต่อสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างไร
3. วัยรุ่นถือว่าเป็นแกนหลักในการก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมนิยมต่างๆ ดังนั้นนิสิตเห็นว่า กระแสใดบ้างในปัจจุบันที่ถือว่าก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทย จงอธิบาย
4. นิสิตคิดว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อตัวของ Pop Culture ในสังคมไทยปัจจุบัน จงอธิบายและยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน

คำถามท้ายบทที่ 12 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดเพศสภาวะ (Gender)
1. หากคนในสังคมที่มีความเข้าใจบทบาทและความเป็นเพศของปัจเจกชนมากขึ้น จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อสังคมโดยรวม
2. การขัดเกลาทางสังคมจะส่งผลต่อเพศสภาวะ หรือ ในด้านการแสดงบทบาทและความเป็นเพศเช่นไร
3. ในการศึกษาเรื่องการค้าประเวณีชายและหญิง สามารถนำแนวคิดดังกล่าวนี้มาอธิบายเกี่ยวกับค่านิยมทางเพศได้อย่างไร
4. จงอธิบายถึงรูปแบบการครอบงำทางอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนพื้นที่จริงทางสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่สมมติอย่างบนอินเตอร์เน็ตด้วย

คำถามท้ายบทที่ 13 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity)
1. จากความเข้าใจในนิยามความหมาย "อัตลักษณ์ (identity)" สามารถนำมาอธิบายในบริบทของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้อย่างไร
2. จงวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของวัยรุ่นไทย ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ อันยังส่งผลต่อระบบวัฒนธรรมและสังคมโดยรวม
3. จงอธิบายถึงการเกี่ยวโยงกันระหว่างแนวคิดอัตลักษณ์และแนวคิดเพศสภาวะ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน


คำถามท้ายบทที่ 14 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดหลังทันสมัยนิยม (Postmodernism)
1. เนื้อหาสำคัญของแนวคิดหลังทันสมัยนิยม ส่งผลต่อแนวทางการศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างไร
2. จงวิเคราะห์ถึงรูปแบบเศรษฐกิจสังคมไทย ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ แบบหลังทันสมัยนิยม

คำถามท้ายบทที่ 15 : คำถามเพื่อสร้างความเข้าในในแนวคิดท้องถิ่นนิยม (Localism)
1. อิทธิพลจากการครอบงำของประเทศมหาอำนาจตะวันตก ต่อท้องถิ่นในประเทศอื่นๆ นั้นส่งผลต่องานวิจัยทางมานุษยวิทยาอย่างไรบ้าง
2. การศึกษาท้องถิ่นนิยมในวงวิชาการสังคมศาสตร์ไทยมีแนวทางที่สำคัญอย่างไรบ้าง