Solid waste

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

.........................บทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6บทที่ 7

 

 


การเก็บขนขยะนับวันจะยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนประชากรและซึ่งโยงไปถึงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของอาคารสถานที่ รวมทั้งการขยายตัวด้านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับแรงงานที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดขยะของเสีย การเพิ่มขึ้นของขยะนอกจากจะมีปัญหาด้านปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นต่อการเก็บการเก็บขน ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานและเชื้อเพลิงในการเก็บขน ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะได้แก่ การเก็บขนขยะ การขนส่ง และการกำจัด นั้นการเก็บขนขยะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากที่สุด


  การเก็บขนขยะ

แบ่งตามชนิดของขยะคือการเก็บขนขยะผสม และการเก็บขนขยะที่แยก ณ แหล่งกำเนิด โดยมีระบบการเก็บขนขยะดังนี้

(1)    ระบบ haul container

(2)    ระบบ stationary container 


  ปฏิบัติการหน่วยในระบบการเก็บขนขยะ

            1. เก็บขึ้นรถเก็บขยะ (pickup)

            2. การขนขยะ (haul)

3. At Site

4. Off route


  เส้นทางการเก็บรวมรวมขยะ (collection routes)

การระบุเส้นทางการเก็บรวมรวมขยะช่วยให้การใช้เครื่องมือและบุคลากรในการเก็บรวมรวมขยะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางเส้นทางการเก็บรวมรวมขยะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสำหรับใช้ได้ทุกเส้นทาง จึงต้องมีการวางแผนของแต่ละพื้นที่โดยมีข้อแนะนำได้แก่

1.ระบุนโยบายหรือกฎข้อบังคับที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับจุดเก็บและความถี่ในการเก็บรวมรวมขยะ

2.นำเอาระบบที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน เช่นจำนวนพนักงานและประเภทของรถขนขยะ

3.หากเป็นไปได้ เส้นทางควรเริ่มต้นและจบลงใกล้ arterial streets โดยใช้ สิ่งแบ่งกั้นทางภูมิศาสตร์และ
               ทางกายภาพเป็นเกณฑ์ในการกำหนด

4.ในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา ควรเริ่มเส้นทางเก็บรวบรวมขยะจากบริเวณที่สูงสุดลงมา

5.ควรวางเส้นทางให้ถังขยะถังสุดท้ายอยู่ในเส้นทางที่ใกล้สถานที่กำจัดขยะมากที่สุด

6.ให้เก็บขยะที่เกิดจากบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นในตอนเช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้

7.จะต้องเก็บขยะจากบริเวณที่มีขยะปริมาณมาก ในช่วงต้นของแต่ละวัน

8.ในบริเวณที่มีขยะปริมาณน้อย ควรกระจายจุดเก็บให้มีความถี่ของการเก็บเท่ากันต่อการเก็บในแต่ละครั้ง
               หรือแต่ละวัน


 
 CopyRight @ 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster :  TheGarg