Solid waste

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

.........................บทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6บทที่ 7

 

 


  การลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด (source reduction)

US. EPA ได้ให้คำนิยามของการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด หมายถึง การออกแบบ การผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณและความเป็นพิษของขยะที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้น ผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงผลจากพฤติกรรมการซื้อและทางเลือกในการดำรงชีวิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ผลิตจะต้องไม่คำนึงแต่เพียงเฉพาะความเป็นไปได้ในการลดขยะในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ว่ามีผลต่อการกำจัดขยะอย่างไร การลดปริมาณขยะและการนำมาใช้ซ้ำก่อนที่จะให้เป็นขยะที่ต้องกำจัดเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

การลดความเป็นพิษของขยะ มักทำโดยการออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและส่วนผสมของสารที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีสารที่ก่อความเสี่ยงให้น้อยลงหรือไม่มีเลยเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจะเข้าไปเป็นส่วนขยะที่จะต้องกำจัด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของปรอทและแคดเมียมจากขยะเทศบาลที่ต้องกำจัด ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดขยะปรอท 88% และแคดเมียม 54%  


  การลดปริมาณขยะและการนำมาใช้ซ้ำก่อนที่จะเป็นขยะที่ต้องกำจัด

1. ลดขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการผลิตและลดปริมาณการผลิตที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิและต้องทิ้งไป

2. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการทิ้งขยะของผู้บริโภค โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานทนนาน เช่น ยางรถยนต์ที่มีขอบยางเป็นเหล็กกล้า (steel-belted) มีอายุการใช้งานของยาง 64,000 กม. หรือมากกว่า ซึ่งระยะทางดังกล่าวนานกว่าเดิมเป็น 2 เท่า อีกวิธีหนึ่งก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้วัสดุน้อยกว่าที่เคยเป็น เช่น กระป๋องเครื่องดื่มชนิดน้ำหนักเบาที่ทำมาจากอลูมิเนียมสามารถลดน้ำหนักจากของเดิมถึง 26% ขวดบรรจุน้ำดื่ม (soft drink) ขนาด 2 ลิตร ที่ทำจาก polyethylene terephthalate (PET) มีน้ำหนักลดลงถึง 21%  


  ข้อแนะนำเพื่อลดขยะที่แหล่งกำเนิดของขยะที่ใช้ในบ้านเรือน

1)        ซื้อสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนของที่ใช้แล้วต้องทิ้งไป

2)        นำเอาภาชนะบรรจุมาใช้ใหม่ และซื้อเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดที่นำไปเติมใหม่ได้

3)        ซื้อสินค้าที่ทนทานหรือสามารถซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ใหม่ได้

4)        ซื้อสินค้าปริมาณมาก ขนาดบรรจุใหญ่กว่า

5)        หลีกเลี่ยงสินค้าที่บรรจุโดยภาชนะที่ทำด้วยสารผสม

6)        หมักปุ๋ยหมักที่ได้จากเศษการตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านของตนเอง

7)        ซื้อผักผลไม้สดดีกว่าผักผลไม้ห่อบรรจุสำเร็จ

8)        ให้สิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้กับเพื่อนหรือมูลนิธิเพื่อการกุศล

9)  &n