Solid waste

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

.........................บทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6บทที่ 7

 

 


  ความหมาย

            ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านี้ทั้งที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

            ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น


  แหล่งกำเนิดของขยะ

(1)    ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

(2)    สถานที่ทำงานสถานที่ราชการ และสถาบันการศึกษา

(3)    สถานที่ก่อสร้างและรื้อถอน

(4)    สถานที่บริการสาธารณูปโภค

(5)    สถานที่บำบัดของเสีย

(6)    แหล่งอุตสาหกรรม

(7)    แหล่งการเกษตร 


  ประเภทของขยะ

            การจำแนกประเภทของขยะสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น

            1) จำแนกตามลักษณะกิจกรรมของแหล่งกำเนิดขยะ ได้แก่ ขยะจากชุมชน (Community waste) (ที่พักอาศัย ธุรกิจ พาณิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ) ขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial waste) และขยะจากการเกษตรกรรม (Agricultural waste)

            2) จำแนกตามลักษณะความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขยะทั่วไป (General waste) และของเสียอันตราย (Hazardous waste)

            3) จำแนกตามลักษณะสมบัติของขยะ ได้แก่ ขยะแห้ง (Refuse) เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว ผ้า โลหะ หนัง ยาง ฯลฯ ขยะเปียก (Garbage) ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้ (Non-combustible waste) ของเสียอันตราย (Hazardous waste) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1-1 ประเภทของขยะ 


  องค์ประกอบของขยะ

              ลักษณะทางกายภาพ

            - องค์ประกอบ (Physical composition)

            - ความหนาแน่น (Density)

              ลักษณะทางเคมี

            - ความชื้น (Moisture content)

            - ปริมาณของแข็งรวม (Total solids)

            - ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ (Volatile solids)

            - ปริมาณเถ้า (Ash content)

            - ค่าความร้อน (Calorific value)

            - ปริมาณสารไนโตรเจน (Nitrogen N)

            - ปริมาณสารฟอสฟอรัส (Phosphorus P)

            - ปริมาณโปตัสเซี่ยม (Potassium K)

            - ปริมาณสารคาร์บอน (Carbon C)

            - ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen H)

            - ปริมาณสารเคมีเป็นพิษ (เช่น Heavy metal)

              ลักษณะทางชีวะ

            - เชื้อจุลินทรีย์ทำให้ก่อโรค

            - เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลาย


 
 CopyRight @ 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster :  TheGarg