Solid waste

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

.........................บทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6บทที่ 7

 

 

              โฮมเพจขยะมูลฝอยเบื้องต้น เป็นผลมาจากรวบรวมและเรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะ ที่ใช้สอนให้กับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนสำหรับนิสิต รวมถึงผู้ที่ต้องการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะ

            โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและประเภทของขยะ การลดปริมาณและความเป็นพิษของขยะ การเก็บขนขยะ กระบวนการต่างๆ ที่นำมาใช้กับการจัดการขยะ ได้แก่การลดขนาด การแยกขยะ กระบวนการเปลี่ยนรูปทางชีววิทยาโดยเน้นเทคโนโลยีในกระบวนการหมักทำปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน กระบวนการใช้ความร้อนซึ่งกล่าวถึงเทคโนโลยีการนำความร้อนมาใช้ในระบบเตาเผาขยะ การฝังกลบขยะซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการการกำจัดขยะขั้นสุดท้าย

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโฮมเพจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม และส่งผลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

             ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโฮมเพจนี้ โดยเฉพาะนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้มีกำลังใจในการจัดทำครั้งนี้ 

โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

                       บทที่ 1 บทนำ

                       บทที่ 2 การลดปริมาณขยะ

                       บทที่ 3 การเก็บขน

                       บทที่ 4 ระบบกระบวนการ

                       บทที่ 5 กระบวนการเปลี่ยนรูปทางชีววิทยา

                       บทที่ 6 กระบวนการใช้ความร้อน

                       บทที่ 7 การฝังกลบขยะ


 
 CopyRight @ 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster :  TheGarg