Urban

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

........................................................................

 

 

  ชื่อวิชา               สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ (Urban Environment and Management)

  รหัสวิชา              425313

  จำนวนหน่วยกิต    3 หน่วยกิต (ภาคทฤษฎี)

  สังกัดภาควิชา      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


  คำอธิบายรายวิชา 

            ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเมือง การก่อกำเนิดของเมืองและการเติบโตและการพัฒนาเมือง นิเวศวิทยาเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง การออกแบบและการวางผังเมือง กฎหมายและการบริหารจัดการเมือง 

            Introduction to urbanity, urbanization, urban growth and development, urban ecology; quality of life, land use, urban structure and important components, urban environment problems and solving, urban design and planing, laws and management. 

  แนวคิด

ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาความเป็นมาของการก่อกำเนิดเมือง

ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงของเมืองและปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่

ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาหลักการจัดการและการดำเนินการพัฒนาในปัจจุบัน 

  วัตถุประสงค์

1.       ให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจในการก่อกำเนิดของเมือง รูปแบบของเมืองและการพัฒนาเมือง

2.       ให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โครงสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของเมือง

3.       ให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

4.       ให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจกฎหมายและการบริหารเมือง 


   แหล่งวิทยาการ 

  หนังสือ/บทความ 

 • กฤษ เพิ่มทันจิตต์ 2536 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมือง ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง กรุงเทพ 119 น.
 • กฤษ เพิ่มทันจิตต์ 2535 หลักการ เหตุผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบองค์กร สำหรับการบริหารการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบชุมชนเมืองอื่นๆ และพื้นที่เฉพาะสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 หน้า 52-53
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2520 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 บริษัทตะวันนาจำกัด กรุงเทพฯ หน้า 252-254
 • ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเป็นเมืองม 2536
 • พัฒน์ สุจำนงค์ 2533 สังคมกับปัญหาสภาวะแวดล้อม โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
 • เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน เอกสารประกอบคำสอนการวางผังเมืองเบื้องต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมอนามัย 2542 สุขภาพและสิ่งแวดล้แอมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการตำรากรมอนามัย สำนักงานวิชาการ นนทบุรี 64 น.
 • สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2541 คู่มือการประเมินสถานภาพเขตน่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณาความสำเร็จโครงการกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ 68 น.
 • กรมการผังเมือง 2541 ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 228 น.
 • ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร หลักการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วรพงษ์ วรามิตร การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนา กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สุพจน์ บุรพกุศลศรี 2531 สถิติวัดสภาวะชุมชนเมือง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • ประมวลโครงการภายใต้แนวความคิด “เมืองน่าอยู่อย่่างยั่งยืน” สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • Kaiser, E.J., Godschalk, D.O. and Chapin, F.St.Jr. 1995. Urban Land Use Planning 4th ed. University of Illinois Press. USA. 493 p.
 • White R.R. 1994. Urban Environmental Management. The Dorsey Press. Illinois. USA. 338 p.
 • Arthur M. Sullivan, 1990. Urban Economics. IRWAN, Boston, USA. 668 p.
 • Randall Thomas, 2003. Sustainable urban design : an environmental approach, London : Spon Press Hiroyuki Nishimura, 1992. Agriculture in urbanizing areas : conflicts and way towards harmony : Southeast Asian countries and Japan, Dhaka : Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
 • Robert A. R. Oliver, 2002. Urban fringe agriculture, Tokyo : APO.
 • Kenneth M. Mackenthun, 1999. Baic concepts in environmental management, Lewis publishers.
 • Steven L. Erickson and Brian J. King, 1999. Fundamentals of environmental management, John Wiley & Sons, Inc.
 • Geoff A. wilson & Raymond L. Bryant, 1997. Environmental management, UCL Press.
 • Paul W. O’Callaghan,1996. Integrated environmental management handbook, Wiley & Sons, Inc.
 • Gwendolyn Holmes Burke et.al., 2000. Hndbook of environmental management and technology, Wiley & Sons, Inc.
 • OECD, 1994. Managing the environment, the role of economic instruments.

              สื่ออื่นๆ  

โฮมเพจ

                                     http://www.bma.go.th       กรุงเทพมหานคร

                                     http://www.monre.go.th   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                     http://www.dpt.go.th         กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

บทความ/ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 

 (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

รายการ

รหัส

สถานที่

    ซีดีรอมศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร               

CD 00215

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

    แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2474

CD 00205

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย   

CD 00078

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

   ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
   ทรัพยากรไทย

CD 00081

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

   ฐานข้อมูลกฎหมายไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

CD 00365

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

   ระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน         

CD 00375

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

   ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลไทย  

CD 00377

สำนักหอสมุด( ฝ่ายโสตฯ)

 
 CopyRight @ 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster :  TheGarg