Urban

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


................

 

........................................................................

 

 


เมืองเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมทุกประเภทถูกนำมารวมกันอยู่อย่างหนาแน่น การใช้ประโยชน์เมืองจึงมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีผลกระทบกลับไปสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเองและสิ่งมีชีวิตโดยรวม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองมีความหลากหลายและความซับซ้อนมากกว่าปัญหาในพื้นที่ชนบท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจความเขื่อมโยงของสาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหาเหล่านั้น เพื่อนำไปสู่การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสมในปัจจุบันและให้มีความยั่งยืนในอนาคต 

  โฮมเพจนี้ได้รวบรวมประเด็นที่สำคัญของปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองจากบทความ เอกสารและหนังสือต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองด้านอื่น ต่อไป  โดยมีเนื้อหา ดังนี้

                             บทที่ 1 กระบวนการเกิดเป็นเมือง

                             บทที่ 2 ลักษณะของเมือง

                             บทที่ 3 ภาวะของความเป็นเมือง

                             บทที่ 4 การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง

                             บทที่ 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

                             บทที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม

                             บทที่ 7 องค์ประกอบของกระบวนการพัฒนาเมือง

                             บทที่ 8 แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเมือง

                             บทที่ 9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง

                             บทที่ 10 การจัดการเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่

เนื้อหาภายใน “สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ” ที่ได้สรุปไว้นี้เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยนำมาอ้างอิงโดยตรงเพื่อรักษาแนวคิดของผู้แต่งแต่ละท่านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ตามแนวความคิดของผู้แต่งเหล่านั้น คณะผู้จัดทำได้พยายามอ้างอิงชื่อผู้แต่งและแหล่งข้อมูลไว้ด้วยแล้ว แต่อาจมีบทความและเอกสารบางส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีความผิดพลาดหรือตกหล่นในส่วนใด ขอได้โปรดให้คณะผู้จัดทำด้วยเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 
 CopyRight @ 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster :  TheGarg