บทที่ 1 บทนำ

เอกสารอ้างอิง

Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and P. Walter. 2002. Molecular Biology of The Cell.
4 th ed. Garland Science., New York.


Campbell, N. A., J. B. Reece and L. G. Mitchell. 1999. Biology. 5 th ed. Addison Wesley Longman,
Inc,United States of America.


Lodish, H., A. Berk, S. L. Zipursky, P. Mutsudaira, D. Baltimore and J. E. Darnell. 1999. Molecular Cell
Biology.
4 th ed. W. H. Freeman and Company, United States of America.


Solomon,E.P.,L.R. Berg,D.W.Martin.1999.Biology.5 th ed. Saunders College Publishing, United states of America


เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องบทนำสู่ชีววิทยาของเซลล์ บรรยายโดย ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล


เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง เคมีของเซลล์ บรรยายโดย ผศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์

บทที่ 2 เรื่อง ออร์แกเนลล์

เอกสารอ้างอิง

Cooper G.M. and R.E. Hausman. 2004. The Cell A Molecular Approach.3 rd ed. ASM Press,United states of America.

Tobin A.J. and R.E. Morel.1997.Asking About Cell.Saunders College Publishing, United states of America.
บัญญัติ สุขศรีงาม.2526.ชีววิทยาเบื้องต้นของเซลล์.สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,กรุงเทพฯ.

เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง ออร์แกเนลล์ บรรยายโดย ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

 

บทที่ 3 เรื่อง โครงร่างของเซลล์

เอกสารอ้างอิง

Becker, W.M., Reece, J.B. and Poenie, M.F. 1996. The World of the cell. 3rded. The Benjamin/
Cummings Publishing Company, Inc., California.


Cooper, Geoffrey M. and Hausman, Robert E. 2004. The Cell A Molecular Approach. 3rded.
Sinauer Associates, Inc., Sunderland.


ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2547. ชีววิทยาของเซลล์.โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, กรุงเทพมหานคร.


เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องวัฎจักรของเซลล์ บรรยายโดย รศ.ดร. กรรณิการ์ ชัชวาลวานิช

 

บทที่ 4 เรื่อง กรดนิวคลีอิก

เอกสารอ้างอิง
Berg, J. M., J. L. Tymoczko and L. Stryer. 2002. BIOCHEMISTRY. 5 th ed. W. H. Freeman and Company, United States of America.


Cooper, G. M. and R. E. Hausman. 2004. The Cell A Molecular Approach. 3 rd ed. ASM Press, United States of America.


Karp, G. 2002. Cell and Molecular Biology. 3 rd ed. John Wiley & Sons, Inc., United States of America.


Snustad, D. P. and M. J. Simmons. 2003. Principles of Genetics. 3 rd ed. John Wiley & Sons, Inc., United States of America.


Solomon, E. P., L. R. Berg and D. W. Martin. 1999. BIOLOGY. 5 th ed. Saunders College Publishing, United States of America.


เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง พันธุศาสตร์ของเซลล์ บรรยายโดย ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ

 

บทที่ 5 เรื่อง วัฏจักรของเซลล์

เอกสารอ้างอิง

Becker, W.M., Reece, J.B. and Poenie, M.F. 1996. The World of the cell. 3rded. The Benjamin/
Cummings Publishing Company, Inc., California.


Cooper, Geoffrey M. and Hausman, Robert E. 2004. The Cell : A Molecular Approach. 3rded.
Sinauer Associates, Inc., Sunderland.


ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. 2547. ชีววิทยาของเซลล์.โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส์, กรุงเทพมหานคร.


เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องวัฏจักรของเซลล์ บรรยายโดย รศ.ดร. กรรณิการ์ ชัชวาลวานิช

บทที่ 6 เรื่อง กิจกรรมของเซลล์

เอกสารอ้างอิง


Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and P. Walter. 2002. Molecular Biology of
The Cell
. 4 th ed. Garland Science, New York.


Cooper,G. M. and R. E. Hausman. 2004. The Cell A Molecular Approach.3 rd ed. ASM Press, United States of America.


เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องกิจกรรมของเซลล์ บรรยายโดย ผศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ