สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
www.ipst.ac.th

 


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

.::: Cell Biology web :::.

Kimball's Biology Pages

http://www.ultranet.com/%7Ejkimball/BiologyPages/T/TOC.html

http://www.ultranet.com/%7Ejkimball/BiologyPages/W/Welcome.html

 

University of Texas Medical Branch

http://cellbio.utmb.edu/cellbio/

 

http://www.cytochemistry.net/Cell-biology/

 

Cell bio tutorials
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html

 

.::: ลิ้งค์อื่นๆที่น่าสนใจ :::.

http://web.indstate.edu/thcme/mwking/signal-transduction.html

http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/MB1index.html

http://www.cbc.umn.edu/~mwd/cell.html

http://ntri.tamuk.edu/cell/mitochondrion.html