Soil Pollutants

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


.

................

 

 

 

 
    การสำรวจดิน

            การสำรวจดินต้องมีการศึกษาลักษณะธรณีสัณฐาน สภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สัณฐานของดิน และการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจำแนกดินและประเมินศักยภาพของดินและที่ดินในการนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆรวมถึงด้านการจัดการมลสารในดิน รายละเอียดของการศึกษาเพื่อการสำรวจดินขึ้นอยู่กับระดับความต้องการและจุดประสงค์ของผู้ต้องการข้อมูลดินและการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

            ระดับของการสำรวจดิน           

           การสำรวจดินของประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจดินโดยกองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดินโดยมีหน้าที่หลัก คือ การปฏิบัติงานสำรวจดิน เป็นการสำรวจเพื่อหารายละเอียด ชนิด และสมบัติดิน ตลอดจนทำแผนที่ขอบเขตของดิน ทั้งนี้เพื่อจัดดินให้เป็นหมวดหมู่โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์นำไปใช้งานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ

            ประเภทของการสำรวจดินของประเทศไทย จำแนกได้ 5 ประเภทใหญ่  ๆ (เฉลียว,2530) ดังนี้

              1. การสำรวจดินแบบกว้างหรือหยาบมาก (Expolatory) การสำรวจดินแบบนี้ใช้สำรวจเพื่อการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ระดับมหภาค เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในขั้นเริ่มต้น ก่อนศึกษาในขั้นละเอียดต่อไป มาตราส่วนของแผนที่ที่นิยมใช้ในการสำรวจในสนามอยู่ระหว่าง 1 : 100,000 ถึง 1 : 250,000 และผลิตแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000 การสำรวจโดยแปรภาพถ่ายหรือ เจาะตรวจบางแห่ง หน่วยของแผนที่ดินเป็นเนื้อดินของกลุ่มดิน หรืออันดังย่อย

              2. การสำรวจดินแบบหยาบ (Reconnaisance) การสำรวจดินแบบนี้เพื่อใช้วางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้ในการสำรวจ อยู่ระหว่าง 1 : 75,000 ถึง 1 : 200,000 แลผลิตแผนที่ดินมาตรส่วน 1 : 100,000 ถึง 1 : 500,000

              3. การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (Detailed Reconnaisance) การสำรวจดินแบบนี้เพื่อใช้วางแผนพัฒนาระดับจังหวัด มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้ในการสำรวจอยู่ระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 และผลิตแผนที่ดินมาตรส่วน 1 : 100,000 และ 1 : 500,000 หน่วยของแผนที่ดินเป็นชุดดิน (series)

              4. การสำรวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (Semi-detailed) การสำรวจดินแบบนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเฉพาะจุด รวมทั้งในการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อศึกษาความเหมาะสมของที่ดินเพื่อใช้ตามความประสงค์มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้ในการสำรวจเป็นมาตราส่วนระหว่าง 1 : 20,000 ถึง 1 : 50,000 และผลิตแผนที่ดินมาตราส่วนระหว่าง 1 : 25,000 ถึง 1 : 60,000 หน่วยของแผนที่ดินเป็นประเภท (phase) ของชุดดิน

              5. การสำรวจดินแบบละเอียด (Detailed) การสำรวจดินแบบนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนไร่ทางการเกษตรและการศึกษาสารมลพิษในดิน และวิจัย มาตรส่วนของแผนที่พื้นฐานที่ใช้ คือ 1 : 50,000 ถึง 1 : 30,000 และผลิตแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 10,000 ถึง 1 : 30,000 การสำรวจดินจะดำเนินการศึกษาดิน 100-250 เมตร ระหว่างหลุมดิน หน่วยแผนที่ดินเป็นประเภท (phase) หรือเป็นหน่วยดินสัมพันธ์ของ phase

แผนที่ชุดดินจังหวัดนครนายก

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2544

                                                         

 
 
 CopyRight @ 2001 - 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster : TheGargz