Soil Pollutants

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


.

................

 

 

 

 

  ชื่อวิชา               :   มลสารในดิน (Soil Pollutants)

  รหัสวิชา              :  425324

  วิชาพื้นฐาน          :  ไม่มี

  สังกัดภาควิชา       :  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


   หลักการและเหตุผล

            ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  ในขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งรองรับมลสาร อีกทั่งเป็นตัวกลางในการแพร่กระจายมลสารไปยังสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำและสิ่งมีชีวิต การศึกษาคุณสมบัติของดินและมลสารในดินรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมลสารในดินจึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมและจัดการทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ


   คำอธิบายรายวิชา

         สิ่งแวดล้อมของดิน  คุณสมบัติของดินและมลสาร  การแบ่งส่วนของมลสารระหว่างเฟสของดิน  พฤติกรรมและการเคลื่อนย้ายของมลสารในดิน

         Soil environments, characteristics of soil and pollutants, pollutant partitioning among soil phases, behavior and transportation of pollutants in soil


  โครงร่างวิชา

  Lecture
1  :  Introduction to soil pollutants  (1 hour)
2  :  The soil environments (5 hours)
3  :  The soil pollution
               Organic pollutants  (4 hours)
               Inorganic pollutants (4 hours)
4  :  Pollutant partitioning among soil phases (5 hours)
5  :  Pollutant behavior in soil (5 hours)
6  :  Pollutant transportation in soil (5 hours)
7  :  Conclusion (1 hour)
 
  Laboratory
1  :  Soil characteristics  (15 hours)
2  :  Soil pollutant analysis (12 hours)
3  :  Adsorption and desorption of pollutants in soil (9 hours)
4  :  Transportation of pollutants in soil (9 hours)

เอกสารอ้างอิงกรณีศึกษา 

                 กรมควบคุมมลพิษ. (2547). การจัดการปัญหาการปนเปื้อนของสารตะกั่บริเวณห้วยคลิตี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร.

                 กรองพรรณ  สมยูรทรัพย์. (2544). การเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลนที่รับน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

                 กุลธิดา ถาวรกิจการและกิจชัย ศิริวัฒน์และกิจชัย ศิริวัฒน์. (2532). ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ
                 ตอนที่5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

                 แกะรอย...”แคดเมียม” ที่แม่ตาว. (6 มีนาคม 2547). มติชนรายวัน, หน้า 1-3.

                 เก็บปลาห้วยแม่ตาวหา “แคดเมียม” “คพตรวจพื้นที่ “เหมืองตากไมนิง”. (24 มกราคม 2547).
                 มติชนรายวัน, หน้า 16.

                 เกษตรฯตั้งทีมแก้ปัญหา “แคดเมียม”. (30 เมษายน 2547). มติชนรายวัน, หน้า 13.

                 คนแม่ตาวเชื่อโรงย้อมแพร่แคดเมียม “ฉั่ว” ชี้ถ้าส่ออันตรายตั้งเขตควบคุม. (23 มกราคม 2547).
                 มติชนรายวัน, หน้า 12.

                 คพ. เร่งแผนแก้แคดเมียมปนเปื้อน ร..แม่สอดสุ่มตรวจเลือดยังไม่พบ. (19 มกราคม 2547). มติชนรายวันหน้า 14.

                 แคดเมียม. (17 มีนาคม 2547). มติชนรายวัน, หน้า 11.

                 จิราภรณ์  อ่ำพันธ์. (2543). ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษตอนที่14. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
                 กระทรวงสาธารณสุข.

                 จุไรรัตน์  เกิดดอนแฝก, ภญ. (2537). ภัยมืดจากสารพิษ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร.

                 ชาลี นาวานุเคราะห์.(2546). คู่มือการศึกษาดินเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ENID 500. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล 221 หน้า.

                 ชุติมา นุ่นมัน. (27 มกราคม 2547). แคดเมียม อีกความแปดเปื้อนซ้ำซากประเทศไทย. มติชนรายวัน,หน้า 1-2.

                 ฐิตินันท์ ศรีสถิต และอวยพร แต้ชูตระกูล. (2547). โลกสีเขียว, ปีที่13 (ฉบับที่ 1).

                 นันญา พันธ์เจริญ. (2546). เรื่องวุ่น ๆ ของอี – เวสต์. เมื่อปลาจะกินดาว 3. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, พฤศจิกายน 2546.

                 ทส. ส่งทีมเช็ก “แคดเมียม” แม่สอด “ผาแดง” คาดผลจากสังกะสีเก่า. (20 มกราคม 2547).
                 มติชนรายวัน, หน้า 5.

                 ผาแดงยันไม่ได้ปล่อยสารแคดเมียม. (19 มกราคม 2547). กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 13.

                พรรณทิพย์  ตียพันธ์. (2538). ความรู้สิ่งเป็นพิษตอนที่10. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

                 ภัศน์วจี ศรีสุวรรณ. (2543). คลิตี้ธารมรณะ. โลกสีเขียว, ปีที่9 (ฉบับที่ 5).

                 มหันตภัย “แคดเมียม” คนแม่สอด 6 พันชีวิตเป็นเหยื่อ. (23 มกราคม 2547). ข่าวสด, หน้า 1.

                 แม่สอดจี้แก้ปัญหาแคดเมียมโวยรัฐอืด. (29 มีนาคม 2547). ข่าวสด, หน้า 1.

                 โรงพยาบาลแม่สอด. (มิถุนายน 2547). รายงานผลการดำเนินงานตรวจระดับแคดเมียมของประชาชนที่สำรวจ อ. แม่สอด จ. ตาก.

                 ศุภมาศ พานิชศักดิ์พัฒนา. 2545. ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี. เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 . 327 หน้า.

                 ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา. (ไม่ปรากฏปี). ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำปนเปื้อนสารตะกั่ว [Online]. เข้าถึงได้จาก : http://www.geocities.com/klity_creek/health.htm [27 มิถุนายน 2547].

                 ส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ. (2547). ซากโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ และแนวทางการจัดการ  [Online]. เข้าถึงได้จาก :
http:// www.pcd.go.th/Solidwaste/battery/Haz-battery.htm
[26 มิถุนายน 2547].

                 สอบ “ผาแดง” ปล่อยสารแคดเมียม. (17 มกราคม 2547). กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 11.

                 สุธิดา  เปลี่ยนคารมย์. (8 สิงหาคม 2541). ชี้ชัด ’เหมืองแร่ทุ่งใหญ่’ ทำลายมรดกโลก แนะวิธีฟื้นฟูก่อนล่มสลาย. จุดประกายปริทัศน์.

                 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. (2545).  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2545
                  .กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.

                 เหยื่อแคดเมียมแม่ตาวโวยจนท.รัฐเมิน. (27 เมษายน 2547). กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 11. 

 
 
 CopyRight @ 2001 - 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster : TheGargz