Soil Pollutants

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           


.

................

 

 

 

 

    ความหมาย


                  "ดิน" ตามแนวคิดของปฐพีวิทยาสัมพันธ์ (Edaphology) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) แปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ กับอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน เกิดขึ้นเป็นชั้น (Profile) ห่อหุ้มผิวโลก ดินโดยทั่วไปเกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นกำเนิด (parent material) โดยแนวคิดนี้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินและสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะการยังชีพการเจริญเติบโตของพืช การใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชและคุณลักษณะของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ มีผลต่อการให้ผลผลิตพืช (Plant production)

                  ตามหลักการของปฐพีวิทยาธรรมชาติ (Pedology) ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่อง การกำเนิดดิน การจำแนกดิน และลักษณะดิน, ดิน (soils)  หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่เกิดจากการสลายตัวและการแปรสภาพของหินและแร่ต่าง ๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุปกคลุมผิวโลก


 

 
 
 CopyRight @ 2001 - 2004 Environmental Science Kasetsart University. All rights Reserved. :•: Contact Webmaster : TheGargz