8. ความหมายภาษาเขมรกลายไปในภาษาไทยมาตรฐาน

                8.1 ภาษาเขมรใช้ได้กว้าง ภาษาไทยมาตรฐานใช้ความหมายเดียว เช่น

  ลํนำ
ตฺรวต
จำ
เภฺลง
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ทำนอง,แบบ,ทรง
ดูแล,ซ้อน
จำ,คอย,เฝ้า
ดนตรี,บทเพลง

 

 

  
              
หมายเหตุ หมายถึงภาษาไทยมาตรฐานใช้ในความหมายนั้น ๆ

                8.2 การแยกคำแยกความหมาย

  โรย
ลุะ
กลายเป็น
กลายเป็น
โรย,โปรย
อยู่ในอำนาจ,ถึง

 

 

                 หมายเหตุ หมายถึงภาษาไทยมาตรฐานใช้ในความหมายนั้น ๆ

               
8.3. ความหมายคำซ้อนหรือคำประสม

  มุข
สฺอบ่มุข
มุขการ
มุขทึก
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
หน้า
เกลียดหน้า
หน้างาน
ทางน้ำ
 

                8.4. ภาษาเขมรใช้ในความหมายแคบ แต่ภาษาไทยมาตรฐานนำมาใช้ได้หลายความหมาย เช่น

  เขมร
ซิง เท้า
ความหมาย
ตีน เชิง
ไทยใช้
เชิงเทียน
ความหมาย
เชิงเขา เชิงตะกอน
               
8.5 ความหมายย้ายที่

  เขมร
ตฺรโพก
สํราล
ความหมาย
ก้น

ทำให้เบา

ไทยใช้
ตะโพก
สำราญ
ความหมาย
ส่วนของร่างกายเบื้องหลัง ถัดจากเอวลงไป
สบายใจ