6. การสังเกตตัวสะกด

                6.1 คำภาษาเขมรมีตัวสะกด 14 ตัว คือ ก, ด, บ, ง, น, ม, ย, ว, จ, ช, ส, ญ, ร และ ล ซึ่งออกเสียงตัวสะกดต่างกับภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้

  จ สะกด ออกเสียงคล้าย จย  
  เขมร   ไทย  
  กาจ่ กลายเป็น หัก  
  ช สะกด ออกเสียงคล้าย จ  
  เขมร   ไทย  
  มุช กลายเป็น มุด  
  ส สะกด ออกเสียงลมหายใจแรง  
  เขมร   ไทย  
  สุรส กลายเป็น สด  
  ญ สะกด ออกเสียงขึ้นจมูก  
  เขมร   ไทย  
  เพ็ญ กลายเป็น เต็ม  
  ร สะกด ไม่ออกเสียง  
  เขมร   ไทย  
  ชล่ กลายเป็น ชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               6.2 เมื่อประเทศไทยนำคำภาษาเขมรมาใช้ ออกเสียงไม่สนิท จึงต้องกำหนดใหม่ตามแบบการออกเสียงของภาษาไทยมาตรฐาน
               
                - จ ช ส สะกดเป็นแม่กด
               
                - ญ ณ น ร ฬ ล เป็นแม่กน
               
                ตัวสะกดคงไว้ตามเดิม แต่ไม่ออกเสียง เช่น

  เขมร   ไทย  
  ฏูจ
อาจ
ผฺจาญ
ผฺลาญ
สฺรวล
กมฺราล
โฏยสาร
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ดุจ
อาจ
ผจญ
ผลาญ
สรวล
กำราล
โดยสาร
 
  ช กลายเป็น ด  
  เขมร   ไทย  
  มุช
กํพูช
คช่
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
มุด
กำพืด
คด
 
     ญ กลายเป็น น  
  กรวาญ
รุญ
กลายเป็น
กลายเป็น
กระวาน
รุน

 
  ร กลายเป็น น  
  เขมร   ไทย  
  ฉุร
ชัร
เฏร
โกร
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ฉุน
ชัน
เดิน
โกน
 
  คำเขมรใช้ ส สะกด ภาษาไทยมาตรฐานใช้ ศ ษ  
  เขมร   ไทย  
  เลีส
ปราส
กรฏาส
เฏรฏาส
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
เลิศ
ปราศ
กระดาษ
เดียรดาษ
 
  ส่วนมากเปลี่ยนตัวสะกดตามเสียงภาษาไทยมาตรฐาน เช่น จ กลายเป็น ด  
  เขมร   ไทย  
  สาจ
จุจ
ฏาจ่
สมาจ่
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
สาด
จด
เด็ด
เสม็ด
 
    ล กลายเป็น น  
  เขมร   ไทย  
  ตฺตาล่
แฏล
โทล
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ตะบัน
เด่น
โทน
 
    ส กลายเป็น ด  
  เขมร   ไทย  
  กฺลส่
จาส
ผุส
ถาส
วาส่
เลมีส
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลด
จัด
ผุด
ถาด
วัด
ละเมิด
  

 

 

 

 

 

 

 


               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                6.3 การเปลี่ยนพยัญชนะต้นและตัวสะกด
  เขมร   ความหมายในไทย
  เขมร
สีมึง
องฺวร
มะมุต
โสโครก
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น
ถมึงทึง
อ้อนออน
มุทะลุ
ชักโครก
                6.4 คำซ้อน
  เขมร   ความหมายในไทย
  มรึกไมฺร
เฉฺลฉฺลา
รแอตรอต
รเฬะรโฬะ
ถฺนิตถฺนม
ปฺรณิงปฺรณุง
ปฺรฏิตปฺรชี
รวีรเวียส
รอาก่รออวล
รสาบ่รสล่
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น
ร่ำไร
ละล้าละลัง
ออดแอด
เหลาะแหละ
ทะนุถนอม
อีนุงตุงนัง
ประดิดประดอย
กระวีกระวาด
กระอักกระอ่วน
กระสับกระส่าย
                6.5 คำที่ใช้ตรงกัน ได้แก่
  เขมร   ความหมายในไทย
  จาต่
จาย
แอบ
ตำง
ปฺรจุบปฺรแจง
ฉฺวาต่เฉฺวียล
ลฺอิตลฺอ
ลฺมมไลฺม
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
จัด
จ่าย
แอบ
ตั้ง
ประจบประแจง
ฉวัดเฉวียน
ละเอียดลออ
ละม่อมละไม
                6.6 ใช้เป็นคำซ้อนอย่างเดียวกัน
  เขมร   ความหมายในไทย
  จาบ่จาย
จาต่แจง
แอบอาง
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
จับจ่าย
จัดแจง
แอบอ้าง
                6.7 บางคำใช้สลับกัน
  เขมร   ความหมายในไทย
  แอนอน
เจียนจวน
วิลวล่
แผสผํส
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
อ้อนแอ้น
จวนเจียน
วนเวียน
ผสมผสาน
                6.8 คำที่นำมาซ้อนกันมีความหมายเพียงคำเดียว เช่น
  เขมร   ความหมายในไทย
  ขฺสึบเขฺสียว
ตฺรฬบ่ตรฬิน
ลํบากลํบิน
คฺรึกคเครง
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น

กลายเป็น
กระซิบ
ตลบตะแลง
ลำบากลำบน
ครึกครื้น