3. รูปลักษณะของภาษาเขมร

               ภาษาเขมรเป็นภาษาจัดอยู่ในประเภทคำโดด (Isolating Language) จัดอยู่ในตระกูลมอญ - เขมร (Mon-Khamer Language) ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
                              3.1 เสียงและตัวเขียนของภาษาเขมร
                              3.2 การสร้างคำ
                              3.3 ประโยคและการเรียงลำดับคำ
                              3.4 การยืมคำของภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย
                              
                3.1 เสียงและตัวเขียนของภาษาเขมร
                              รศ.ทองสุก เกตุโรจน์ ได้กล่าวถึงเสียงและอักษรเขมร โดยการเปรียบเทียบกับอักษรไทย ดังนี้
                              เขมรมีตัวอักษรอยู่สองแบบ ได้แก่ อักษรมูลหรืออักษรกลมกับอักษรเชฺรียงหรืออักษรเอน อักษรมูลใช้สำหรับเขียนหนังสือธรรม เช่น พระคัมภีร์ พระไตรปิฎก หรือหนังสือเทศน์ อักษรเชฺรียงใช้ในการพิมพ์และในการเขียนภาษาเขมรโดยทั่วไป
                              พยัญชนะ พยัญชนะเขมรมีอยู่ 33 ตัว มีรูปและเสียงดังนี้

  อักษรมูล

อักษรเชฺรียง

                              สระ สระเขมรมีสองพวก คือ สระลอย เป็นสระเต็มตัว ใช้เขียนเมื่อมิได้ประสมกับพยัญชนะ มี 18 รูป กับสระจม เป็นสระที่ประสมกับพยัญชนะ มี 21 รูป


                3.2 การสร้างคำ
                                ภาษาเขมรมีวิธีการสร้างคำบางอย่างเหมือนกับภาษาคำติดต่อ (Agglutinative Language) คือ มีการเติมหน้าคำหรือที่เรียกว่าอุปสรรค (Prefix) และการเติมกลางคำหรือที่เรียกว่าอาคม (Infix) แต่ไม่ปรากฏว่ามีการเติมท้ายคำหรือที่เรียกว่าปัจจัย (suffix) ซึ่งถือว่ามีวิธีการสร้างคำที่ต่างจากภาษาตระกูลคำโดดอื่น ๆ ภาษาเขมรมีวิธีการสร้างคำ ดังนี้
                                3.2.1 การเติมคำข้างหน้าหรือการลงอุปสรรค
                                3.2.2 การเติมคำกลางคำหรือการลงอาคม
                                3.2.3 การซ้อนคำ
                                3.2.4 การประสมคำ

                                3.2.1 การเติมคำข้างหน้าหรือการลงอุปสรรค
อุปสรรคก็คือคำนำหน้าคำนามหรือคำกริยาเมื่อลงแล้วทำให้คำเดิมเปลี่ยนหน้าที่จากคำเดิมเป็นอย่างอื่น ซึ่งคำอุปสรรคในภาษาเขมรมีหลาย ตัว เช่น บํ, กํ, สํ, ปฺร, จํ, อํ, รํ และอื่น ๆ แต่ละตัวก็มีวิธีการที่ต่างกันดังนี้

  ก อุปสรรค บํ
  เหีร (บิน)
เกีต (เกิด)
คาบ่ (ถูกต้อง)
เพ็ญ (เต็ม)
บาต่ (หาย)
สาด (สาด)
แอม (หวาน)
โฉต (โง่)
สาบ (จืด)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
บงฺเหีร (ทำให้บิน)
บงฺเกีต (ทำให้เกิด)
บงฺคาบ่ (ทำให้ถูกต้อง)
บํเพ็ญ (ทำให้เต็ม)
บํบาต่ (ทำให้หาย)
บํสาด (กันสาด)
บํแอม (ของหวาน)
บญโฉต (ทำให้โง่)
บนฺสาบ (ทำให้จืด) 

  

                                ข้อสังเกต (Observation)
                                กลายเป็น กริยาการีต
                                1> บํ + กริยา กลายเป็น คำนาม
                                กลายเป็น เปลี่ยน นิคหิต เป็น บงฺ บญฺ บนฺ

ข อุปสรรค กํ
โฉต (โง่)
ฎาจ่ (ขาด)
บำง (บัง)
บาก่ (หัก)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กญโฉต (ซึ่งโง่)
กณฺฎาจ่ (ที่ขาด)
กํบำง (กำบัง)
กํบาก่ (ซึ่งหัก)

 

                                 ข้อสังเกต (Observation)
                                กลายเป็น คำวิเศษณ์
                                1. กํ + กริยา กลายเป็น คำนาม
                                กลายเป็น เปลี่ยนนิคหิต กญ กณฺ

ค อุปสรรค สํ
รวม (รวม)
จต (จอด)
กต (ขด)
กิน (บด)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
สํรวม (ทำให้รวม)
สํจต (จอดพัก)
สํกต (ขดขี่)
สงฺกิน (บดเรื่อย ๆ)
  ง อุปสรรค ปร.    
  จุ (ลง)
ชุ ํ (รวมกัน)
เมีล (ดู)
กาน่ (ถือ)
มูล (รวบรวมกัน)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ปฺรจุ (ทำให้ลง)
ปฺรชุ ํ (ทำให้รวมกัน)
ปฺรเมีล (ทำให้ดู)
ปฺรกาน่ (ยึดถือ)
ปฺรมูล (ทำให้รวมกัน) 

 


 
                                ข้อสังเกต (Observation)
                                1) ปรฺ + กริยา กลายเป็น เป็นกริยาการีต
                                กลายเป็น เปลี่ยนความหมาย

  จ อุปสรรค จํ, อํ, รํ
  ทล่ (ค้ำ)
แรก (หาบ)
โฎต (เสียบ)
วาล่ (ตวง)
วาส่ (วัด)
หวต (แห้ง)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
จนฺทล่ (ไม้ค้ำ)
อํแรก (จำนวนของที่หาบครั้งหนึ่ง ๆ )
อณฺโฎต (ไม้เสียบ)
รงฺวาล่ (เครื่องตวง)
รงฺวาส่ (เครื่องวัด)
รํหวต (ทำให้แห้ง)
  ฉ อุปสรรคอื่น ๆ เช่น ป, ผ, ฟ, ข, ม
  เรียน (เรียน)
ราย (กระจาย)
ราบ (ราบ)
เฎิง (รู้)
เดิม (แรก)
ลาญ (พินาศ)
รวม (รวม)
ชีบ (จีบ)
ชาบ่ (มั่น)
ชูร (เปรี้ยว)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
เปฺรียน (ทำให้เรียน)
ปฺราย (ทำให้กระจาย)
ปฺราบ (ทำให้ราบ)
ผฺเฎิง (ทำให้รู้)
ผฺเดิม (ทำให้เริ่มต้น)
ผฺลาญ (ทำให้พินาศ)
พฺรวม (ทำให้รวม)
ขฺชีบ (ทำให้ย่น)
ขฺชาบ่ (มั่นคง)
มฺชูร์ (ซึ่งมีรสเปรี้ยว)

 

 

 

 

 

 

 


                3.2.2 การเติมกลางคำหรือการลงอาคม
                การลงอาคม (Infix) คือ การแทรกเสียงกลางคำศัพท์ ในภาษาเขมรมีอาคมอยู่หลายตัว เช่น อํ, อํน, อํณ, น, บ, ม ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันดังนี้

  ก การอาคม อํ /ออม/
  เจรียง (ขับร้อง)
กฺราล (ปู)
เจริญ (มาก)
เกฺดา (ร้อน)
ขฺลำง (แข็งแรง)
ฆฺวาล (เลี้ยงสัตว์)
ขจัด (ขับไล่)
เฉลย (ตอบ)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
จอมเรียง (เพลง)
กอมราล (เครื่องปู)
จอมเรีญ (ความมาก)
กอมเดา (ความร้อน)
กอมลัง (เรี่ยวแรง)
กอมวาล (ผู้เลี้ยงสัตว์)
กอมจัด (การขับไล่)
จอมเลย (ผู้กล่าวตอบ)

 

 

 

                 ข้อสังเกต (Observation)
                1) การลง อํ อาคม ทำให้
                                - คำวิเศษณ์กลายเป็นคำนาม
                                - คำกริยากลายเป็นคำนาม
                                พยัญชนะเสียงธนิตกลายเป็นเสียงสิถิล (ธนิต กลายเป็น สิถิล)

  ข การลงอาคม อํน หรือ อํณ
  ทูล (บอก)
ทบ่ (กั้น)
ควร (ควร)
ทาย (ทาย)
สวร (ถาม)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ทอมทูล (คำบอก)
ทอมนบ (เครื่องกั้น)
คอมนวน (ความอ่อนน้อม)
ทอมนาย (การทาย)
สอมนวน (การถาม)
  ค การลงอาคม น    
  เกย (หนุน)
บวส (บวช)
บวง (เกล้า)
สง (ตอบ)
ขด (ขด)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
เขนฺย (หมอน)
ผฺนวส (การบวช)
ผฺนวง (มวยผม)
สฺนง (การตอบ)
ขฺนด (การขด)


 

 

 

 

                ข้อสังเกต (Observation)
                                1) เปลี่ยนคำกริยากลายเป็นคำนาม
                                2) พยัญชนะสิถิลเป็นพยัญชนะธนิต

  ง การลงอาคม บ
  เรียน (เรียน)
รำ (รำ)
ลาส่ (ผลิ)
เลง (เล่น)
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ขฺนด (การขด)
รบำ (การเล่นฟ้อนรำ)
ลฺบาส่ (ในที่เพิ่มผลิ)
ลฺเบง (การเล่น)


 
                ข้อสังเกต (Observation)
                               1) ส่วนมากเกิดจากการเติมพยัญชนะในเศษวรรค
                                2) เปลี่ยนคำกริยากลายเป็นคำนาม

                จ การลงอาคม ม
                จิตร ภูมิศักดิ์ ได้อธิบายถึงวิธีการผันภาษาเขมร โดยเฉพาะวิธีการลงอาคม ม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแผลงแบบแทรก ม ลงกลางคำไว้ดังนี้
                1. ถ้าคำพยางค์ต้นเป็นอักษร บ ต้องเปลี่ยนเป็น ปฺร เช่น
                                บัญ (ยิง) ลงอาคม ม สำเร็จรูปเป็น ปรมัญ (พราน)

                2. คำที่เกิดจากพยัญชนะธนิต (aspirated) และเศษวรรคให้แทรกอาคม ม เข้าได้เลย เช่น

  สูม (ขอ)
บง (ทอดแห)
กลายเป็น
กลายเป็น
มูม (ผู้ขอ)
ปฺรมง (ผู้ทอดแห)

 


                                3.2.3 การซ้อนคำ คือ การนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาเข้าคู่กัน เช่น

  เกฺรียมกฺร็อม
ลฺเมียดไลฺม
สรนุกซกสบาย
แจกจาย
ปฺรฎขบ่ปฺรฏา
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
เหนียวแห้ง
พูดช้า ๆ
สนุกสุขสบาย
แจกจ่าย
เครื่องใช้


 

 


                                ข้อสังเกต (Observation)
                                1) มีการซ้อนคำเพื่อความหมาย
                                2) มีการซ้อนคำเพื่อเสียง

                                3.2.4 การประสมคำ คือ เอาคำต้นเป็นคำหลัก คำตามจะเป็นคำขยายหรือบอกลักษณะย่อย เช่น

  ตึกเกือง
ผฺกายพรึก
ตาราเหาะ
อฺนกเลง
กนฺแลงเรียน
อฺนกฎํเณีร
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
ความหมาย
น้ำพริก
ดาวรุ่ง
ดาวเทียม
นักเลง
สถานที่เรียน
คนเดินทาง
                3.3 ประโยคและการเรียงลำดับคำ
                การเรียงคำในประโยคของภาษาเขมรมีการเรียงคล้ายกับการเรียงลำดับในภาษาไทย ประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม (S + V + O)
                                3.3.1 การเรียงคำ
                                                ก. ประธานอยู่หน้ากริยาและคำกริยาอยู่หน้ากรรม เช่น
                                                               ขญํกํพุงสีบาย = ฉันกำลังกินข้าว
                                                               ขญํนึงสีบาย = ฉันจะกินข้าว
                                                ข. คำคุณศัพท์อยู่ข้างหลังนามและกริยาที่ขยาย เช่น
                                                                ผกาลฺออ = ดอกไม้สวย
                                                                ผฺกะตูล = บ้านเล็ก
                                                               นครธมฺ = เมืองใหญ่
                                                ค. ลักษณนามอยู่หลังคำบอกจำนวน เช่น
                                                                ปฺรำปิสนฺลึก = แปดใบ
                                                                กูนปรุสมวยนัก = ลูกชาย 1 คน
                                3.3.2 คำสำเร็จรูปในตัว คำภาษาเขมรไม่มีการเปลี่ยนรูปเพื่อแสดงหน้าที่และความเกี่ยวข้องในประโยค เช่น
                                                ก. คำนาม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงเพศ, พจน์ การก แต่ใช้คำอื่นประกอบเพื่อบอกลักษณะของสิ่งนั้น
                                                ข. คำกริยา ไม่มีการเปลี่ยนรูปเพื่อบอก กาล, มาลา,วาจก แต่ใช้คำอื่นประกอบเมื่อบอกกาล

                               
3.4 การยืมคำภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย
                                                3.4.1 นำตัวเขียนมาใช้

  เขมรเขียน
ตฺรง
กงฺวล
ขฺจี
รเบียบ
ทำลาย

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ไทยใช้
ตรง
กังวล
ขจี
ระเบียบ
ทำลาย
 

 

                                               3.4.2 ใช้ตามเสียงอ่านภาษาเขมร

  ขมรเขียน
เปฺรี
เกีย
เขฺนีย
สฺนง
ขลำง

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
เปรย
เกย
เขนย
สนอง
ขลังไทยใช้


 

 

 

                                                3.4.3 เปลี่ยนตัวเขียนและเสียง

  เขมรเขียน
ขึง
กํเดา
สูม
จํณง
แผฺอม

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ไทยใช้
ขึ้ง
กำเดา
สรวม
จำนง
ชะเอม

 

 

 

 

                                                3.4.4 เปลี่ยนเสียงตัวสะกด

เขมรเขียน
ถนล
กราล
แขฺล
ขลาจ
ฎาจ่
โปฺรส
เลฺมีส
ลฺบาส่

กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
ไทยใช้
ถนน
กราน
เขน
ขลาด
เด็ด
โปรด
ละเมียด
ละบัด


 

  

                                                ข้อสังเกต (Observation)
                                                1) เขมรออกเสียง จ ญ ล ร เป็นตัวสะกดได้
                                                2) " ่ " เขมรเรียกรัสสัญญา คำที่ประสมสระอามีตัวสะกดติด ( ่ ) อยู่ เช่น

จาก่
กาน่
กาด่
กลายเป็น
กลายเป็น
กลายเป็น
กัก
กัน
จัด