บทนำ
ป่าไม้
การเติบโตและการพัฒนาของต้นไม
ปัจจัยแวดล้อมด้านภูมิอากาศ
ปัจจัยแวดล้อมด้านดิน
ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ
ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับไฟ
 
 
 

1. คณะ         วนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

2. รหัสวิชา    306111 ชื่อวิชา (ไทย) รากฐานวัฒนวิทยา (อังกฤษ) Silvics จำนวน 2 หน่วยกิต

3. เนื้อหารายวิชา

                       เป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพว่ามีผลอย่างไรต่อการงอก การเติบโตและการกระจายพันธุ์ของต้นไม้และสังคมป่าไม้นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการตอบสนองและการปรับตัวของต้นไม้เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอด เติบโตและแพร่พันธุ์ได้ในสภาพแวดล้อมที่ขึ้นอยู่

4. จุดประสงค์ของวิชา

                       เพื่อให้นิสิตทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีชีวิตการเติบโตและการกระจายของพืชพรรณ ลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ การตอบสนองและการปรับตัวของต้นไม้ให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ และเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการทางด้านวนวัฒนวิทยาต่อไป

5. หัวข้อวิชา

       ส่วนที่ 1 ความหมาย

                      บทที่ 1 บทนำ : วนวัฒน์และวนวัฒนวิทยา

       ส่วนที่ 2 ป่าไม้และต้นไม้

                      บทที่ 2 ป่าไม้

                      บทที่ 3 การเติบโตและการสืบต่อพันธุ์ของต้นไม้

       ส่วนที่ 3 สิ่งแวดล้อมของต้นไม้

                      บทที่ 4 ปัจจัยแวดล้อมด้านภูมิอากาศ

                      บทที่ 5 ปัจจัยแวดล้อมด้านดิน

                      บทที่ 6 ปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

                      บทที่ 7 ปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับไฟ