สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

แบบฝึกหัด
     - แบบทดสอบอัตนัย

 แบบปรนัย
     

      1. อาจารย์เอต้องใช้สื่อที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉายสไลด์ในการสอน เมื่อถึงชั่วโมงเรียนแล้วปรากฏว่าไม่สามารถใช้เครื่องฉายสไลด์ได้ ทำให้ในชั่วโมงนั้นการเรียนการสอนกลับกลายเป็นการอ่านหนังสือไปแทน อยากทราบว่าอาจารย์เอขาดการเตรียมพร้อมในการใช้สื่อข้อใด
        ก. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน
        ข. การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
        ค. การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน
        ง. การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน

     2. ในการเรียนวิชาการขายชั่วโมงหนึ่งอาจารย์บีต้องสอนนักเรียนโดยใช้สื่อวิดีทัศน์ แต่ไม่ได้ติดต่อห้องที่ฉายสื่อวีดิทัศน์ไว้เพราะคิดว่าสามารถใช้ห้องเรียนในการฉายได้ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำการทดสอบเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเครื่องที่อาจารย์นำมาใช้นั้นมีขนาดเล็ก เสียงที่ต่อจากเครื่องจึงมีเสียงเบาเมื่อเทียบกับขนาดห้องและจำนวนนักเรียนแล้ว อยากทราบว่าอาจารย์บีขาดการเตรียมพร้อมในการใช้สื่อข้อใด
        ก. การเตรียมความพร้อมของผู้สอน
        ข. การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน
        ค. การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน
        ง. การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน

     3. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้สื่อการสอน
        ก. ใช้สื่อการสอนตามลำดับที่วางแผนไว้
        ข. ควบคุมเวลาการใช้สื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางอย่างไว
        ค. ควรนำสื่อออกมานำเสนอให้ผู้เรียนเห็นก่อนนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าจะเรียนเรื่องใดในครั้งต่อไป
        ง. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการใช้สื่อการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

     4. ข้อใดปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์การเลือกสื่อ
        ก. จัดรูปแบบและการเสนอข้อมูลเป็นตามความต้องการของผู้สอนในขณะนั้น
        ข. สื่อที่นำมาใช้เน้นการอธิบายของครูให้มีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
        ค. มีความถูกต้องและทันสมัย
        ง. สื่อที่นำมาต้องมีสีสันสะดุดตา ถึงแม้จะมีขนาดเล็กเกินไปก็ตาม

     5. การนำเสนอสื่อในช่วงใดที่ช่วยให้สร้างความสนใจในการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        ก. ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน
        ข. ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน
        ค. ช่วงสรุปบทเรียน
        ง. ทุกช่วงสามารถสร้างความสนใจได้หมด

     6. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการสร้างความพร้อมในการใช้สื่อการสอน
        ก. ออกแบบการวางแผนในการสร้างความพร้อมเฉพาะอย่างเป็นขั้นตอน
        ข. จัดเลือกสื่อให้ผู้เรียนโดยดูตามความเหมาะสมของผู้สอน
        ค. แสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยเฉพาะระหว่างสื่อกับกิจกรรมการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติต่อไป
        ง. ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนก่อนใช้สื่อและหารูปแบบเสริมสร้างความพร้อมเพิ่มเติม

     7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการบังคับการเลือกใช้สื่อการสอน
        ก. ไม่สามารถทำการแก้ไขสื่อการสอนได้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา
        ข. จัดสถานที่และเลือกสภาพแวดล้อมของการใช้สื่อการสอนตามความคิดของผู้สอน
        ค. จัดประสิทธิภาพการเสนอ การตอบสนองระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนและสื่อที่เกี่ยวข้อง
อย่างสัมพันธ์กัน

        ง. จัดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้โดยอาศัยความสะดวกของผู้สอน

     8. ข้อใดไม่ควรเป็นหัวข้อในการประเมินสื่อการสอน
        ก. ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
        ข. สร้างความเข้าใจได้ง่าย
        ค. ความคิดสร้างสรรค์
        ง. ผิดทุกข้อ

     9. การประเมินผลสื่อการสอนในรูปแบบของการทำวิจัยหรือการพัฒนาถือว่าเป็นความสำคัญของการประเมินผลสื่อการสอนในหัวข้อใด
        ก. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพของการเรียนการสอน
        ข. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสื่อการสอน
        ค. เกิดการพัฒนาการใช้สื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
        ง. สร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเลือกใช้สื่อการสอน

    10. สื่อการสอน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
        ก. 2 ประเภท
        ข. 3 ประเภท
        ค. 4 ประเภท
        ง. 5 ประเภท

    11. ในการออกแบบตัวอักษร อัตราส่วนสูงและความกว้างควรจะมีอัตราส่วนเท่าใด
        ก. 2:5
        ข. 3:1
        ค. 4:2
        ง. 5:3

    12. การใช้เส้นทแยงในการทำสื่อการสอนจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์แบบใด
        ก. ความสง่างาม มั่นคง-ชีวิต – การต้านทาน
        ข. ความนิ่ง- สงบ – เส้นขอบฟ้า
        ค. อันตราย – การเคลื่อนไหว – อารมณ์
        ง. สายฟ้าแลบ – ความผลุนผลัน – การทำลาย

    13. หลักการออกแบบตามความกลมกลืนของขนาดและทิศทาง ขนาดใหญ่จะให้ความรู้สึกอย่างไร
        ก. รู้สึกว่าไกลออกไป
        ข. รู้สึกว่าใกล้
        ค. รู้สึกว่ากลมกลืนกัน
        ง. รู้สึกเคลื่อนไหวได้

    14. ความสมดุลแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
       ก. 2 ชนิด
       ข. 3 ชนิด
       ค. 4 ชนิด
       ง. 5 ชนิด

    15. หากเราต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจำนวนเลขเราควรใช้การผลิตสื่อเป็นแบบใด
        ก. แผนภูมิ
        ข. แผนสถิติ
        ค. ภาพโปร่งใส
        ง. บัตรคำ

    16. ข้อใดไม่ถูกต้องในการออกแบบตัวอักษรให้อ่านง่าย
        ก. เลือกแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย
        ข. สีพื้นและสีของตัวอักษรควรผสมกลมกลืนกัน
        ค. ความหนาของเส้นต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง
        ง. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เมื่อต้องนำไปใช้ในสถานที่ใหญ่ ๆ

    17. หากเราต้องการนำเสนอสื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้ เราควรใช้การผลิตสื่อแบบใด
        ก. แผนภูมิ
        ข. แผนสถิติ
        ค. ภาพโปร่งใส
        ง. บัตรคำ

    18. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการจัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสม
        ก. ดูสับสน
        ข. สะดวกในการศึกษาข้อมูล
        ค. ดึงดูดความสนใจ
        ง. ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

    19. ข้อใดมิใช่ความมุ่งหมายของการประเมินคุณค่าสื่อ
        ก. เพื่อค้นหาข้อมูลมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
        ข. ผู้สอนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตน
        ค. รู้จุดเด่น-ด้อยของสื่อการสอน
        ง. เพื่อนำมาแข่งขันกันเองระหว่างผู้สอน

    20. ผู้ประเมินต้องคำนึงถึงเกณฑ์ในการประเมินอะไรบ้าง
        ก. หลักสูตร
        ข. แผนการสอน
        ค. งบประมาณ
        ง. ถูกทุกข้อ

    21. บุคคลที่ควรมีส่วนร่วมในการประเมินสื่อการสอนคือ
        ก. ครูอาจารย์
        ข. นักศึกษา
        ค. ผู้เชี่ยวชาญ
        ง. ถูกทุกข้อ

    22. ข้อใดไม่ใช่สื่อวัสดุประเภทสิ่งพิมพ์
        ก. เอกสารคำสอน
        ข. หนังสือ ตำรา
        ค. ป้ายชนิดต่างๆ
        ง. สารานุกรม

    23. ข้อใดไม่ใช่สื่อประเภทอุปกรณ์
        ก. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
        ข. เครื่องฉายภาพโปร่งใส
        ค. เครื่องเทปบันทึกเสียง
        ง. กระดานดำ

    24. ตามหลักการแบ่งสื่อการสอนของเดล สื่อที่มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุดจะอยู่ตรงส่วนใดของกรวย
        ก. ตรงฐานกรวย
        ข. ตรงยอดกรวย
        ค. ตรงกลางของกรวย
        ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

    25. ข้อใดไม่ใช่ หลักการที่สำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสอนแบบโปรแกรม
        ก. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
        ข. ผู้เรียนสามารถทราบผลย้อนกลับทันที
        ค. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความสำเร็จ
        ง. ให้ผู้เรียนเรียนแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก

    26. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของชุดการสอน
        ก. คู่มือและแบบปฏิบัติ สำหรับครูผู้ใช้ชุดการสอนและผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดการสอน
        ข. คำสั่งหรือการมอบหมายงานเพื่อกำหนดแนวทางของการเรียนให้นักเรียน
        ค. เนื้อหาสาระ ซึ่งบรรจุอยู่ในรูปของสื่อประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ซึ่งกำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
        ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

     27. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มุ่งเน้นการบวกลบ คำศัพท์ต่าง จัดเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบใด
        ก. โปรแกรมแบบสอนเนื้อหารายละเอียด
        ข. โปรแกรมแบบฝึกปฏิบัติ
        ค. โปรแกรมแบบสถานการณ์จำลอง
        ง. โปรแกรมแบบเกมการศึกษา

     28. สื่อประเภท การบรรยาย การสาธิต การสอน นั้นจัดเป็นสื่อการสอนประเภทใด
        ก. สื่อประเภทวัสด
        ข. สื่อประเภทอุปกรณ์
        ค. สื่อประเภทวิธีการ
        ง. สื่อสร้างสรรค์

     29. ข้อใดไม่ใช่หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประเภทฉายและอีเลคทรอนิคของ
โฮบาน (Hoban) และแวน โอร์เมอร์ (Van Ormer)
        ก. หลักการเสริมแรง
        ข. หลักการให้ความรู้เฉพาะเจาะจง
        ค. หลักความสัมพันธ์
        ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

     30. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหน่วยการเรียนการสอน
        ก. สมมรรถภาพพื้นฐาน
        ข. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
        ค. จุดประสงค์รายวิชา
        ง. ทดสอบก่อนเรียน

 

 

.