สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

แบบฝึกหัด
     - แบบทดสอบอัตนัย

 แบบอัตนัย

     1. ในฐานะที่อนาคตท่านจะต้องเป็นครูทางด้านธุรกิจศึกษา จงบอกความสำคัญของสื่อการสอนธุรกิจศึกษา ว่าควรจะเป็นอย่างไรบ้าง มาอย่างน้อย 5 ข้อ

     2. จงบอกหลักการใช้สื่อการสอนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

     3. จงบอกความสำคัญของการประเมินผลสื่อการสอนว่ามีอะไรบ้าง

     4. ทำไมจึงต้องมีการประเมินสื่อการสอน จงตอบมา 5 ข้อ พร้อมเหตุผลสนับสนุน

     5. จงบอกองค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบมา 5 ข้อ

     6. การใช้สีอะไรที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพลัง – ความสนุกสนาน

     7. จงบอกหลักพื้นฐานของการออกแบบมาอย่างน้อย 5 ข้อ

     8. การประเมินสื่อการสอนนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ

     9. จงบอกสื่อการประสอนตามหลักการของเดล มาอย่างน้อย 5 ข้อ

    10. จงบอกความแตกต่างระหว่างสื่อกราฟฟิคกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างน้อย 5 ข้อ