สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 


แนะนำรายวิชา
   ชื่อภาษาไทย
สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
   ชื่อภาษาอังกฤษ Education Media for Business Teacher
   รหัสวิชา 179332
   จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
   กลุ่มผู้เรียน นิสิตชั้นปีที่ 4  ภาควิชาอาชีวศึกษา  สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
   คณะ ศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์


คำอธิบายรายวิชา

          
ความสำคัญ ประเภท เทคนิคการใช้และการผลิตสื่อการสอนในหมวดธุรกิจศึกษา
ในระดับชั้นต่างๆ


รายชื่อคณะผู้ผลิต

     1.คณะอาจารย์ที่ปรึกษา

        ปภัสวดี วีรกิตติิ อาจารย์ที่ปรึกษา์

     2. คณะผู้จัดทำ

          1. นางสาว หทัยรัตน์  แซ่ลิ้ม                นิสิตคณะศึกษาศาสตร์     สาขาูธุรกิจศึกษา
          2. นางสาว กิติยาพร พินเดช                นิสิตคณะศึกษาศาสตร์     สาขาูธุรกิจศึกษา


  เนื้อหาบทเรียน

               บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา
               บทที่ 2 ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา
               บทที่ 3 การออกแบบและผลิตการเรียนการสอน
               บทที่ 4 การประเมินผลการผลึตสื่อ
               บทที่ 5 การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน
               บทสรุปและแบบฝึกหัดเอกสารอ้างอิง

   หนังสืออ้างอิง

     - เกื้อกูล คุปรัตน์ และคณะ .โสตทัศนศึกษา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2518.

     - คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการผลิตตำราและสื่อการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
              คู่มือสื่อการสอน.กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ,2535.

     - จำเนียร สุขหลาย. การวัดและการประเมินผลการศึกษา . ลพบุรี: คณะครุศาสตร์
               วิทยาลัยครูเทพสตรี,2527.

     - ชม ภูมิภาค. เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา. กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ประสานมิตร,2524.

     - เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร และกอบกุล สรรพกิจจำนง. เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
                กรุงเทพฯ, 2543.

     - พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์.การออกแบบสื่อการสอน.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2535.

     - พิชิต ฤทธิ์จรูญ.หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ:
                เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์,2545.

     - วชิราพร อัจฉริยโกศล. การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน. Available at:
       http://www.edu.chula.ac.th/avd/CAI_Vachi03.htm: access date 07/14/2003.

     - สาโรจน์ แพ่งยัง.การผลิตสื่อกราฟิค. กรุงเทพฯ : 2530.

     - สุรชัย สิกขาบัณฑิต . การผลิตวัสดุกราฟิค. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
                พระนครเหนือ , 2528.

     - สำเภา วรางกูร.เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริหารและนิเทศงานโสตทัศนศึกษา.
                กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2518.

     - เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2528.

     - ศักดา ประจุศิลป. สื่อ:โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:สัมพันธ์พาณิชย์,2543.

     - Heinich, R., Molenda, M., Russell, James D., and Sharon E. Smaldino.
                Instructional Media and Technologies  for Learning. Prentice-Hall Inc.,
                New Jersey: 1996.

          Website อ้างอิง 

               http://edtech.kku.ac.th/%7Esumalee/media1.html
               http://www.cals.ncsu.edu/agexed/sae/ppt1/sld012.htm
               http://www.ccny.cuny.edu/ctl/handbook/livingston.html
               http://www.edu.chula.ac.th/avd/vijai_Som.htm
               http://www.fsu.edu/~ids/fac2002/Edgar%20Dale.htm
               http://www.geocities.com/taoliks/g001.htm
               http://www.ittheory.com/dale.htm
               http://www.usask.ca/tlc/utl_teaching_guide/utl_using_it.html
     
     
     รูปภาพอ้างอิง

                Magic Kids Multimedia dictionary 1 บริษัท DiD INTERNATION