สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

แบบฝึกหัด
     - แบบทดสอบอัตนัย

แบบฝึกหัด


         หลังจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่บทที่ 1-5 ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนคงจะได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย และในการเพิ่มความเข้าใจให้เกิดมากขึ้นกับผู้เรียน ผู้จัดทำได้เตรียมแบบฝึกหัดเอาไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและทบทวนความรู้ไปได้ในตัว สำหรับเป็นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้ ถ้าพร้อมกันแล้วผู้เรียนสามารถแบบทดสอบตามที่ตัวเองถนัดได้เลย ซึ่งจะมีแบบฝึกหัดอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบฝึกหัดแบบอัตนัย และแบบฝึกหัดปรนัย