สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องขั้นตอนการขาย 2
สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์

            สื่อการสอนนี้จัดว่าอยู่ในประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคส์ลักษณะของสื่อเหมือนการเรียนรู้ด้วยตนเองจาก website ซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยรูปภาพ ที่น่าสนใจ แบ่งเป็นขั้นตอนงานต่อความเข้าใจ

หน้าปกของสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะบรรจุรายละเอียดการใช้งานไว้ด้านใน

หน้าของสื่อแนะนำชื่อวิชาจัดทำด้วยโปรแกรม Flash

เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละขั้นตอน จะมีเนื้อหาที่สั้น แต่ชัดเจนอธิบายความหมายของแต่ละขั้นของกระบวนการขาย

          หน้าบรรยายต่างๆของแต่ละขั้นของกระบวนการขาย ซึ่งจะบรรยายเนื้อหาแบบย่อๆแต่ชัดเจน ในแต่ละหน้าของสื่อจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในแต่ละบทได้และในตอนท้ายผู้เรียนยังสามารถทดสอบความเข้าใจโดยการทำแบบฝึกหัด เมื่อทำแบบฝึกหัดผู้เรียนจะทราบคำตอบโดยทันที

          ผู้เรียนสามารถเปิดดูตัวอย่างเป็น วิดีโอสั้นๆได้ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้ศึกษาเทคนิคการขายที่สอดแทรกจากวิดีโอในสื่อได้อีกด้วย เมื่อศึกษาเนื้อหา พร้อมตัวอย่างประกอบแล้ว ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจจากการทำแบบทดสอบท้ายบทได้ด้วย

          สื่อประเภทนี้สะดวกในการจัดทำ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้ยังมีประโยชน์ในการในใช้ในการสอน เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าผู้เรียนคนใดไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนก็สามารถนำสื่อประเภทอิเล็คทรอนิกส์นี้ไปเป็นส่วนเสริมเพื่อความเข้าใจได้ อีกทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้อีกด้วย