สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องขั้นตอนการขาย 1
สื่อในรูปแบบโปสเตอร

            สื่อเรื่องกระบวนการขาย เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพื้นฐานงานธุรกิจ จุดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างของแต่ละขั้นของกระบวนการขายได้ จะเน้นที่รูปภาพเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยภาพจะแสดงกิจกรรมต่างๆของแต่ละขั้นของการขาย


คำเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้

          นี่เป็นตัวอย่างกิจกรรมของกระบวนการขายขั้นที่ 1-3 จากภาพจะเห็นว่ามีภาพประกอบในแต่ละขั้น โดยด้านล่างสุดจะบรรยายว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด