สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อประเภทโมเดล

ตัวอย่างชุดการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ซึ่งชุดการสอนชุดนี้มีจุดเด่นตรงที่นำของจำลองมาให้ผู้เรียนได้ดูของการแบ่งส่วนต่างๆของพื้นที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างภาพโดยรวมของการจัดพื้นที่ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

       สื่อการเรียนการสอนแบบนี้สามารถจัดวางโชว์ เพื่อเสริมความรู้ในการเรื่องการเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เรียนจะสามารถเห็นของจำลองเหมือนจริง แล้วยังมีข้อมูลประกอบให้ความรู้ด้วย

แต่ละส่วนจะมีป้ายบรรยายบอกถึงสัดส่วนของการใช้พื้นที่