สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - กระบวนการขาย
     - เศรษฐกิจพอเพียง
     - ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต
     - องค์กรธุึรกิจ
     - ขั้นตอนการขาย 1
     - ขั้นตอนการขาย 2
     - คำศัพท์น่ารู้
ชุดการสอนเรื่องกระบวนการขาย
สื่อประเภทโมเดล

ตัวอย่างชุดการสอนเรื่องกระบวนการขาย เป็นส่วนหนึ่งของวิชางานธุรกิจ ซึ่งชุดการสอนชุดนี้จะเป็นสื่อที่เป็นPop up นอกจากนี้แล้วยังมีการยกตัวอย่างของกระบวนการขายในแต่ละขั้นตอนให้กับผู้เรียนได้อ่านเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนหน้าปกของชุดการสอนเรื่องกระบวนการขาย

      วัสดุในการผลิตคือ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก มีน้ำหนักเบาสามารถขนย้ายได้สะดวกในการนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งด้านหน้าตรงชื่อเรื่องสามารถเปลี่ยนเนื้อหาข้อมูลได้ตามความเหมาะสม ถ้ามีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้อง หรือกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก

      ในส่วนของเนื้อหา สามารถใส่ทั้งข้อมูลและรูปภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่าง ทำให้เข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

      การสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ควรผลิตให้น่าสนใจ แต่ไม่ควรดึงดูดความสนใจมากกว่าเนื้อหา ด้านล่างเป็นตัวอย่างในการผลิตสื่อในแต่ละหน้าของสื่อการเรียนการสอนแบบ Pop up ซึ่งเนื้อหาด้านในหน้าทัดมาเป็นการบอกถึงกระบวนการขายว่ามีด้วยกัน 7 ขั้นตอน มีเนื้อหาแต่ละขั้นอย่างไรบ้าง