สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

      - การประเมินผลสื่อ
      - ความหมาย
      - ความสำคัญ
      - การประเมินคุณค่า
      - วิธีการประเมินผล
      - ตัวอย่างการประเมินสื่อ

 ตัวอย่างการประเมินสื่อการเรียนการสอนทางธุรกิจศึกษา


  ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อ

 ตัวอย่างแบบประเมินสื่อโปสเตอร์
     วิชา เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค

  ตัวอย่างแบบประเมินอิเล็คทรอนิกส์
     วิชา พื้นฐานงานธุรกิจ

 ตัวอย่างแบบประเมินอิเล็คทรอนิกส
     วิชา พิมพ์ดีด