สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

      - การประเมินผลสื่อ
      - ความหมาย
      - ความสำคัญ
      - การประเมินคุณค่า
      - วิธีการประเมินผล
      - ตัวอย่างการประเมินสื่อ

วิธีการประเมินผลสื่อทางธุรกิจศึกษา

           1. การประเมินผลสื่อ

                1.1 สื่อนั้นใช้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์การสอนในขั้นตอนใด
                1.2 สื่อนั้นใช้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์การสอนในข้อใด
                1.3 สื่อนั้นใช้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์การสอนอย่างไร
                1.4 ผู้เรียนชอบเนื้อหาของสื่อในตอนใด
                1.5 ผู้เรียนแสดงออกต่อการใช้สื่อตามวัตถุประสงค์อย่างไร
                1.6 สื่อนั้นเนื้อหายาวไปหรือยุ่งยาก ซับซ้อนเกินไป หรือง่ายเกินไปจากที่ประมาณการไว้หรือไม่
                1.7 สื่อที่ใช้เหมาะสมกับเวลาที่สอนหรือไม่
                1.8 สื่อใช้ประโยชน์ได้ดี สำหรับบทเรียนนั้นๆมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นตัวแบบให้ผู้เรียนทำตามหรือเป็นแนวทางให้นักเรียนใช้แก้ปัญหาทำนองเดียวกันกับที่สื่อเสนอได้มากน้อยเพียงใด
                1.9 สื่อแต่ละชนิดใช้ร่วมกันได้ผลเป็นอย่างไร
                1.10 สื่อแต่ละชนิดใช้ร่วมกันได้ผลเป็นอย่างไร
                1.11 คุณค่าของสื่อแต่ละชนิดโดยสรุปแล้วเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ เรียนดีขึ้น หรือไม่เพียงใด
                1.12 สื่อการสอนนั้นคุ้มค่ากับเวลา ความพยายาม และค่าใช้จ่ายหรือไม่
                1.13 จำนวนสื่อที่ใช้เหมาะสมหรือไม่
                1.14 จุดเด่นจุดด้อยของสื่อแต่ละชนิดมีอะไรบ้าง

               2. การประเมินผลเทคนิคที่ใช้

                2.1 วิธีการเสนอสื่อของผู้สอน (ความน่าสนใจ) เป็นที่พอใจหรือไม่ เพียงใด
                2.2 ความสามารถในการใช้สื่อของผู้สอน
                       - ความชำนาญในการใช้สื่อของผู้สอนเป็นอย่างไร
                       - ความคล่องแคล่วในการใช้สื่อของผู้สอนเป็นอย่างไร
                       - ความเหมาะสมในเรื่องเวลา
                       - การใช้สื่อมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
                       - การใช้สื่อต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่
                2.3 ข้อประเด็นปัญหาต่างๆ หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทำ ให้รายละเอียดชัดเจนหรือเหมาะสมกับกลุ่มดีไหม หรือต้องแก้ไขอย่างไร
                2.4 การเตรียมพร้อม สำหรับผู้เรียน ผู้สอนทำได้ดีหรือไม่เพียงใด
                2.5 กิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียน ผู้สอนทำได้ดีหรือไม่ อย่างไร
                2.6 กิจกรรมต่างๆ อันเกิดจากการใช้สื่อการสอนนั้นขาดการจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนหรือไม่ หรือขาดความสำคัญบางอย่างหรือไม่ และขาดความน่าสนใจต้องจุดใด
                2.7 วัตถุประสงค์การสอนที่กำหนดไว้เป็นที่พอใจไหม
                2.8 ผู้สอนเปิดโอกาสในการให้ผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
                2.9 สภาพการณ์ต่างๆและ สิ่งอำนวยความสะดวก มีข้อบกพร่องหรือไม่ และมีผลต่อการใช้สื่อและการสอนหรือไม่
                2.10 ผู้สอนคิดว่าการเตรียมตัวของผู้สอนเพียงพอแล้วหรือไม่ (ถ้ามี ผู้สอนมีจุดดี และจุดบกพร่องอะไรบ้าง)
                2.11 การเลือกสื่อของผู้สอนทำได้ดีเพียงใด มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง และต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนในด้านใดบ้าง
                2.12 เทคนิคในการตั้งคำถามของผู้สอนกับสื่อที่ใช้มีข้อดี และมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างไร
                2.13 เทคนิคการสื่อสารของผู้สอนมีจุดเด่นและจุดด้อยในด้านใดบ้าง
                2.14 เทคนิคการให้รางวัลหรือเสริมแรงทำได้เป็นที่พอใจไหม
                2.15 เทคนิคการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติมีจุดเด่น และจุดด้อยอะไรบ้าง


                        จากข้อมูลการประเมินผลการใช้สื่อแบบกว้างๆแล้ว ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประเมินผลป้อนกลับ(feedback) สำรวจหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้น เราจะต้องสำรวจวิเคราะห์หาข้อบกพร่องทุกๆจุดของการใช้สื่อและการเตรียมตัวของผู้สอน การเสนอสื่อการสอน เทคนิคที่ใช้สื่อกับกระบวนการสอนนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ เพราะอะไร การเลือกสื่อทำได้ดีแล้วหรือไม่ คิดว่าการใช้สื่อมีผลต่อการสอนหรือไม่ เพราะเหตุใดฯลฯ วิเคราะห์ออกมาแต่ละประเด็น เพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การใช้สื่อของผู้สอนมีประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป

                         ในการประเมินผลสื่อการสอนนั้น ควรจะทำพร้อมกับการประเมินผลการสอน ซึ่งกล่าวได้คือ จะต้องทำการประเมินผลทุกขั้นตอนของการสอน จนกระทั่งขั้นสุดท้ายของการสอน อันเป็นการประเมินผลสรุป รวมทุกประเด็นและรวมผลการประเมินผลการประเมินผลทั้งหมดทำการประเมินผลป้อนกลับ(feedback) เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนในครั้งต่อๆไป


                         ในการประเมินผลนั้น ควรจะใช้เทคนิคในการประเมินผลหลายๆแบบ เช่น จากการสังเกต การแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในด้านปฏิกิริยาตอบสนองความสนใจ ทัศนคติและการแสดงออกซึ่งการกระทำ หรือผลการเรียนการอภิปรายซักถามปากเปล่า หรือการทดสอบข้อเขียนสั้นๆ

 


                         สำหรับการประเมินผลในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นจะต้องทำการประเมินผลของตัวสื่อในแต่ละชนิด เทคนิคการเสนอสื่อของผู้สอน การใช้สื่อของผู้เรียน ทัศคติของผู้เรียนต่อสื่อประเภทนั้นๆ การประเมินผลรวมว่า สื่อที่ใช้และเทคนิคที่ใช้เสนอสื่อนั้นบรรลุวัตถุประสงค์การสอนของข้อใด และบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้แล้วสื่อและเทคนิคที่ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่สอนดีไหม การตอบสนองของผู้เรียนเป็นอย่างไรบ้าง และตรงจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงไร การใช้สื่อของผู้เรียนเป็นอย่างไรบ้าง การใช้สื่อและสำหรับกิจกรรมการเรียนเป็นรายบุคคล(ถ้ามี) ผู้สอนต้องวัดผล ประเมินผลด้วยว่าผู้เรียนใช้สื่อนั้นแล้วได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง รวบรวมข้อมูลต่างๆจากการประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินผลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการใช้สื่อครั้งต่อไป