สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

      - การประเมินผลสื่อ
      - ความหมาย
      - ความสำคัญ
      - การประเมินคุณค่า
      - วิธีการประเมินผล
      - ตัวอย่างการประเมินสื่อ

การประเมินคุณค่าของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ

          การประเมินนั้นหมายถึง การวัดผล หรือการสำรวจดูว่า วัสดุอุปกรณ์นั้นมีคุณค่า หรือประโยชน์ในการใช้เพียงใด ในการที่จะประเมินคุณค่าของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ได้นั้น จะต้องมีเกณฑ์ที่จะใช้ในการวัด หรือการประเมิน

          1. ความมุ่งหมายของการประเมินคุณค่า

              1.1 เพื่อค้นหาข้อมูลนำมาปรับปรุงงานด้านโสตทัศนศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
              1.2 เพื่อให้ผู้สอนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในด้านการใช้โสตทัศนอุปกรณ์และเพื่อที่จะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงงานและช่วยผู้สอนได้สอนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

      


          2. ขบวนการเบื้องต้นในการประเมินคุณค่า จะต้องมีสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

              2.1 เครื่องมือในการประเมินได้แก่ ความรู้ของผู้ประเมิน ซึ่งคงหาได้จากหนังสือ หนังสืออ้างอิงต่างๆ เช่น แม็กกาซีน บรรณานุกรม แคตาลอกต่าง
              2.2 เทคนิคและขบวนการในการประเมินขึ้นอยู่กับผู้ประเมินจะต้องยึดหลักความทันสมัยและสามารถนำมาวัดผลได้อย่างแท้จริง          3. เกณฑ์ในการประเมินคุณค่า ผู้ประเมินจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

              3.1 ปรัชญาการศึกษา ควรคำนึงถึงว่าเรามุ่ง หรือหวังให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในทางไหน
              3.2 หลักสูตร ควรกำหนดเนื้อหากว้างขวางเพียงใด มีสาระสำคัญอะไรบ้างที่เราจะบรรจุลงในหลักสูตร ซึ่งการกำหนดหลักสูตรนั้นจะต้องสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
              3.3 แผนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในสิ่งที่เราต้องการไปอย่างดีที่สุด เราจะต้องพิจารณาว่าเราจะสอนอะไรก่อนหลัง โดยทำเป็นโครงการสอนไว้ มีทั้งโครงการสอนระยะยาวคือ ทั้งปีและโครงการสอนในแต่ละชั่วโมง
              3.4 งบประมาณ ต้องคำนวณงบประมาณที่จะใช้ในงาน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในด้านการสอน

           4. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณค่า

              4.1 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานบริหารของโรงเรียนขึ้นไปจนถึงผู้บริหารการศึกษา ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
              4.2 ผู้เชี่ยวชาญทางโสตทัศนศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ในวิชาโสตทัศนศึกษาและมีความคุ้นเคยกับโสตทัศนศึกษาในด้านต่างๆ
              4.3 ครูอาจารย์ หมายถึง ผู้ใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ว่าได้ผลในการสอนมากน้อยเพียงใด
              4.4 นักศึกษา – นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ถูกสอนโดยการใช้เครื่องมือโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ