สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - องค์ประกอบ
     - หลักการออกแบบ
     - หลักการผลิตสื่อ
     - การผลิตสื่อแต่ละประเภท
          © การประดิษฐ์ตัวอักษร
          © บัตรคำ
          © การผนึกภาพ
          © สมุดลำดับภาพ
          © การขยายภาพ
          © แผนภูมิ
          © แผนสถิติ
          © ภาพโปร่งใส
          © สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การผลิตสื่อแต่ละประเภท
การขยายภาพ

         การขยายภาพจะช่วยทำให้ภาพที่ต้องการซึ่งมีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการสอน หรือจัดแสดงได้ง่ายขึ้น การขยายภาพยังทำให้เห็นส่วนประกอบของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          การขยายภาพแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

          1. การใช้เครื่องมือขยายภาพ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, เครื่องขยายภาพแผนที่, เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
          2. การขยายภาพแบบตาราง
          
          วิธีการขยายภาพโดยใช้เครื่องฉายข้ามศีรษะ

          1. วางกระดาษวาดเขียนติดกับผนังโดยใช้สก๊อตเทป
          2. เปิดสวิทซ์เครื่องฉาย แล้ววางแผ่นโปร่งใส
          3. ปรับขนาดและความคมชัดของภาพ
          4. เมื่อภาพคมชัดดีแล้ว ลงมือร่างภาพตามต้องการ

          วิธีการขยายภาพโดยวิธีเขียนตาราง

          1. ตีกรอบสี่เหลี่ยมรอบภาพ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของภาพ
          2. แบ่งด้านทุกด้านออกเป็นส่วนๆส่วนละเท่าๆกัน พร้อมทั้งเขียนหมายเลขกำกับจากน้อยไปหามาก ด้านตรงข้ามจะมีหมายเลขตรงกัน ลากเส้นระหว่างจุดของด้านตรง จะได้ตารางออกมา
          3. นำกระดาษวาดเขียนมาตีกรอบสี่เหลี่ยม ทำเหมือนข้อ 2 แต่การแบ่งส่วนของแต่ละด้านต้องมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
          4. ใช้ดินสอวาดภาพบนกระดาษเบาๆ สังเกตเส้นของภาพเดิมว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นตารางอย่างไร หมายเลขที่กำกับจุดและเส้นจะเป็นเครื่องช่วยในการวาดรูปให้ถูกตำแหน่ง
          5. แต่งเติมเส้นให้ชัดเจนด้วยหมึก หรือสีตามความต้องการ