สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - องค์ประกอบ
     - หลักการออกแบบ
     - หลักการผลิตสื่อ
     - การผลิตสื่อแต่ละประเภท
          © การประดิษฐ์ตัวอักษร
          © บัตรคำ
          © การผนึกภาพ
          © สมุดลำดับภาพ
          © การขยายภาพ
          © แผนภูมิ
          © แผนสถิติ
          © ภาพโปร่งใส
          © สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การผลิตสื่อแต่ละประเภท
สมุดลำดับภาพ

         สมุดลำดับภาพ เป็นสมุดรวบรวมภาพเป็นชุด แสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาติดต่อกันตามลำดับ อาจเป็นนิทาน เรื่องสั้นสำหรับเด็ก หรือเนื้อหาที่เป็นลำดับขั้นตอน เช่น วิธีการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต, ขั้นตอนในการเข้าพบลูกค้า เป็นต้น
          สมุดลำดับภาพ อาจใช้การผนึกภาพ หรือเขียนลงบนกระดาษ , ผ้าก็ได้


          วิธีการใช้รูปภาพผนึกลงบนกระดาษ หรือผ้า

          1. พิจารณาเนื้อหาว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญของเรื่อง ควรเสนอเป็นภาพ
          2. รวบรวมภาพ แยกหมวดหมู่ของภาพให้เข้ากับเนื้อหาที่วางไว้
          3. เขียนหมายเลขตามลำดับภาพ เพื่อกันภาพสลับกัน
          4. ผนึกภาพบนกระดาษ หรือผ้า ถ้ามีคำอธิบายใต้ภาพ ก่อนผนึกควรคำนึงถึงเนื้อที่ข้างล่างของภาพไว้สำหรับคำบรรยาย
          5. เขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วยภาษาที่ง่าย กะทัดรัดได้ใจความ
          6. ตรวจดูควรเรียบร้อย และการลำดับภาพก่อนเข้าเล่ม