สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - องค์ประกอบ
     - หลักการออกแบบ
     - หลักการผลิตสื่อ
     - การผลิตสื่อแต่ละประเภท
          © การประดิษฐ์ตัวอักษร
          © บัตรคำ
          © การผนึกภาพ
          © สมุดลำดับภาพ
          © การขยายภาพ
          © แผนภูมิ
          © แผนสถิติ
          © ภาพโปร่งใส
          © สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน

      เมื่อวางแผนและการออกแบบแล้วก็เป็นขั้นการผลิตสื่อการสอน ซึ่งรวมการใช้ทักษะด้านกราฟฟิก การติดภาพ การผลิตตัวอักษร ซึ่งเป็นวิธีการผลิตสื่อแบบง่ายๆ

       หลักในการผลิตสื่อ
          1. ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย เหมาะสมกับผู้เรียน
          2. ผลิตโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน
          3. สามารถนำไปใช้ได้ง่าย วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก มีคู่มือประกอบการใช้งาน
          4. การสื่อบางประเภทไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนัก
          5. คำนึงถึงความประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม