สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - องค์ประกอบ
     - หลักการออกแบบ
     - หลักการผลิตสื่อ
     - การผลิตสื่อแต่ละประเภท
          © การประดิษฐ์ตัวอักษร
          © บัตรคำ
          © การผนึกภาพ
          © สมุดลำดับภาพ
          © การขยายภาพ
          © แผนภูมิ
          © แผนสถิติ
          © ภาพโปร่งใส
          © สื่ออิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบ

        ผู้ผลิตควรเป็นผู้ที่มีความสนใจต่อสิ่งต่างๆรอบตัว ช่างสังเกต จดจำ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักดัดแปลง ตลอดจนมีความกระตือรือร้นในการทดลองฝึกฝนการออกแบบใหม่ๆ ซึ่งการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆออกมานี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้ง เพื่อให้งานออกแบบชิ้นนั้น มีคุณภาพดีที่สุด เพราะในระหว่างการปรับปรุง คิดทดลอง มักจะมีความคิดใหม่ๆขึ้นมา อยากรู้เรื่องใดเชิญคลิกได้เลย