สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - องค์ประกอบ
     - หลักการออกแบบ
     - หลักการผลิตสื่อ
     - การผลิตสื่อแต่ละประเภท
          © การประดิษฐ์ตัวอักษร
          © บัตรคำ
          © การผนึกภาพ
          © สมุดลำดับภาพ
          © การขยายภาพ
          © แผนภูมิ
          © แผนสถิติ
          © ภาพโปร่งใส
          © สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทำไมจึงต้องมีสื่อการสอน

          องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของระบบการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากครูผู้สอน
วิธีการสอนและการประเมินผลก็คือ สื่อการเรียนการสอน นั่นเอง เพราะสื่อการเรียนการสอน
จะช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาออกมาได้น่าสนใจ สามารถทำสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อจำกัดต่างๆที่เกี่ยวกับการสอนได้อีก เช่น จำลองสิ่งที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง
ทั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น

     


          แม้ว่าสื่อการเรียนการสอนจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอน
แต่ถ้าสื่อการเรียนการสอนนั้นผลิตขึ้นมาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา หรือ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
สื่อการเรียนการสอนนั้นก็จะด้อยคุณค่า
         ดังนั้นเพื่อให้สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี ช่วยให้เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผู้ผลิตจึงควรมีความรู้ในเรื่อง
การออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วย