สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

12. แผ่นภาพโปร่งใส (Transparency Material)

                เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software) ที่ต้องอาศัย
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่อเสนอภาพประกอบข้อความที่มีขนาดใหญ่บนจอภาพ
ภาพโปร่งใสอาจทำจากวัสดุใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติโปร่งใส เช่น กระจกใส แผ่นพลาสติก
เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นแผ่นพลาสติกใสที่เรียกว่า อาซีเตท (Acetate)

   


          12.1 ลักษณะของแผ่นภาพโปร่งใสที่ดี

               แผ่นภาพโปร่งใสที่สามารถสื่อความหมายได้ดี ควรมีลักษณะดังนี้
          1. เป็นภาพลายเส้นที่มีรายละเอียดเฉพาะส่วนที่ต้องการ ไม่ซับซ้อน ยุ่งเหยิง หรือสับสน มีข้อความบรรยายสั้น ๆ แต่ได้ใจความครบถ้วน เมื่อดูแล้วเข้าใจได้ง่าย
          2. ภาพลายเส้นและข้อความบรรยายความอยู่ส่วนกลางของแผ่นใสบริเวณ 7.5"x 9" จึงจะได้ภาพชัดเจนทั้งทั้งภาพ ไม่ควรมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
          3. ข้อความสำคัญหรือชื่อเรื่องควรอยู่ด้านบนของภาพ และภาพหนึ่ง ๆ ควรมีข้อความไม่เกิน 7 บรรทัด
          4. ตัวอักษรควรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า และใช้เส้นหนาประมาณ 0.5 มม. ขึ้นไป ควรเป็นตัวบรรจง เว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรห่างกว่าการเขียนธรรมดาเล็กน้อย ถ้าเป็นอักษรอังกฤษควรใช้ตัวพิมพ์ ไม่ควรใช้ตัวเขียน
          5. ใช้สีเน้นความสำคัญหรือแสดงความแตกต่าง ไม่ควรใช้สีหลายสีมากเกินไป

         12.2 ชนิดของแผ่นโปร่งใส

          แผ่นโปร่งใสที่นิยมใช้มีอยู่หลายลักษณะและมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ดังนี้

           1. แผ่นโปร่งใสชนิดเขียนโดยตรง ซึ่งต้องอาศัยฝีมือในการเขียนภาพลายเส้น
และข้อความบรรยาย จึงจะได้แผ่นใสที่มีความประณีต สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจได้
แผ่นใสชนิดนี้มี 2 ลักษณะดังนี้
              1.1 แบบม้วน มีขนาดกว้างประมาณ 8" x 10" ยาวประมาณ 15-50 ฟุต
ใช้กับเครื่องฉายที่มีแกนม้วนแผ่นใสซึ่งอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง เครื่องฉายอาจไม่มีส่วนนี้
ก็ไม่สามารถใช้กับแผ่นใสแบบนี้ได้
              1.2 แบบแผ่น มีขนาด 8" x 10" , 8" x 11" หรือ 12" x 12"
มีจำหน่ายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปหรืออาจนำฟิล์มที่ใช้แล้ว เช่น ฟิล์มเอกซเรย์
ฟิล์มถ่ายภาพทางการพิมพ์ โดยนำมาล้างด้วยน้ำโซดาไฟ (โซเดียมดฮดรอกไซด์)  
หรือน้ำโปแตสเซียมไฮดอรกไซด์ ในอัตราส่วนประมาณ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร
หรืออาจใช้น้ำสบู่ น้ำยาผ้าขาวหรือน้ำธรรมดาโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วใช้ผ้านุ่ม ๆ ถูกด้านเยื่อไวแสงให้หลุดออกหมด นำไปผึ่งหรือใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้งก็ตะได้แผ่นโปร่งใส
ที่สามารถเขียนภาพและข้อความได้ ไม่ควรถูด้วยวัสดุอื่น ๆ ที่จะทำให้แผ่นฟิล์ม
เป็นรอยขีดข่วน จะทำให้แผ่นใสขุ่นมัวหรือเป็นผ้า

          2. แผ่นใสชนิดถ่ายด้วยเครื่อง จะช่วยให้สามารถผลิตภาพโปร่งใสได้สะดวก
และรวดเร็วกล่าชนิดแรก ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถวาดภาพและประดิษฐ์อักษรได้สวยงาม
เพียงแต่ผลิตต้นฉบับเป็นภาพขาวดำบนกระดานขาวขนาดเท่าแผ่นใส โดยใช้วัสดุต่างๆ
เช่น อักษรรูปลอก เครื่องมือช่วยวาดภาพหรือแม้แต่การตัดภาพลายเส้นในหนังสือหรือ
ถ่ายเอกสารพร้อมแผ่นใสก็จะได้ภาพและข้อความปรากฎบนแผ่นใสเหมือนต้นฉบับแผ่นใส
ชนิดถ่ายด้วยเครื่องมีหลายลักษณะให้เลือกใช้ตามต้องการ มีราคาสูงกว่าแผ่นใสชนิดแรก

          12.3 วัสดุที่ใช้เขียนหรือเพิ่มสีสันบนแผ่นภาพโปร่งใส แผ่นโปร่งใส 
ที่นิยมใช้กันอยู่เป็นแผ่นพลาสติกที่เรียกว่า อาซีเตท มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี
มีผิวมันเรียบ ดังนั้น จึงไม่สามารถเขียนด้วยเครื่องธรรมดาทีใช้กันอยู่
เพราะจะเขียนไม่ติดเป็นบางส่วนไม่ต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยเครื่องเขียนโดยเฉพาะ ดังนี้

          1. ปากกาหมึกเคมี มี 2 ชนิด คือ
               1.1 ชนิดลบได้หรือชั่วคราว (Non-Permanent or Water Soluble)
เมื่อเขียนแล้วสามารถลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดในส่วนนั้น เพราะใช้สี
ที่ละลายน้ำได้ง่าย
               1.2 ชนิดไม่ได้หรือถาวร (Permanent of Waterproof) ปากกาชนิดนี้เหมาะกับงานที่ต้องการความคงทนถาวร เพราะใช้สีที่ไม่ละลายน้ำ ถ้าต้องการลบออกควรใช้ผ้าหรือสำลีชุบแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์ ปากกาทั้งสองชนิดนี้เมื่องานแล้วควรปิดฝาครอบทันที
ถ้าทิ้งไว้สีจะแห้งทำให้เขียนไม่ได้

   


          2. ดินสอไขมันหรือดินสอเขียนฟิล์ม (Grease Pencil) ดินสอเทียน
ปากกาปลายสักหลาด
          3. ฟิล์มแต่งสีภาพโปร่งใส มีลักษณะคล้ายสติกเกอร์ มีกาวก้านหลังสามารถติด
บนแผ่นโปร่งใสได้ทันที มีให้เลือกใช้หลายสี

         12.4 เทคนิคการนำเสนอเรื่องราว

         ในการนำเสนอเรื่องราว เนื้อหาหรือความรู้ โดยใช้แผ่นโปร่งใสเป็นสื่อการสอน
เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว
จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการใช้ภาพโปร่งใสในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

         1. การใช้ภาพโปร่งใสในลักษณะปิดบังบางส่วน วิธีนี้เหมาะกับการนำเสนอเรื่องราว
เป็นขั้นตอนตามลำดับโดยแสดงเรื่องราวทีละส่วนและปิดบังส่วนที่ยังไม่ต้องการเสนอไว้
ด้วยกระดาษแข็ง ซึ่งอาจผนึกติดกับกรอบของแผ่นโปร่งใสไว้อย่างถาวร หรือจะนำมาปิดบัง เฉพาะในช่วงเวลาที่ใช้ก็ได้ เมื่อต้องการเสนอเรื่องราวส่วนใดก็เปิดส่วนนั้นตามลำดับ ผู้เรียนก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างง่ายและรวดเร็วไม่เกิดความสับสน


         2. การใช้ภาพโปร่งใสซ้อนกันหลายแผ่น (Overlays) การใช้วิธีนี้ก็เช่นเดียวกับวิธีแรก
เพื่อเสนอเรื่องราวไปทีละขั้นตอน แตกต่างไปจากวิธีแรกที่ว่าเรื่องราว ในแต่ละแผ่นนั้น
จะสัมพันธ์กันทุกส่วน มิได้เสนอทีละส่วนแต่เสนอทีละแผ่นซ้อนกันเป็นลำดับ ดังนั้น
จึงใช้แผ่นโปร่งใสตั้งแต่สองแผ่นขึ้นไปเสนอเรื่องราวที่สัมพันธ์และต่อเนื่องกันมาซ้อนกัน
ทีละแผ่น เมื่อซ้อนครบทุกแผ่นแล้วจะได้เรื่องราวที่สมบูรณ์ แผ่นโปร่งใสเหล่านี้
ควรเข้ากรอบเดียวกัน โดยให้แผ่นแรกอยู่ล่างสุดผนึกขอบทั้งสี่กับกรอบกระดาษแข็ง
ส่วนแผ่นต่อ ๆ ไปผนึกกับกรอบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง พิจารณาถึงความสะดวกในการใช้ วิธีนี้ไม่ควรใช้แผ่นโปร่งใส เกินกว่า 3 แผ่น เพราะจะทำให้ภาพที่ปรากฏบนจอไม่ชัดเจนแจ่มใส

         3. การใช้ภาพโปร่งใสชนิดเคลื่อนไหวได้ (Polarized or Motion Transparency)
เรื่องราวบางเรื่องต้องการแสดงความเคลื่อนไหวเพื่อให้ดูสมจริงสมจัง ซึ่งอาจเป็นไป
ในรูปการไหล การหมุน การสั่น สะเทือน การเคลื่อนที่เป็นวงจร เป็นต้น ควรใช้
แผ่นภาพโปร่งใสชนิดนี้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าว แต่ภาพโปร่งใสชนิดนี้ต้องอาศัย
แถบสีโพลารอยซ์ (Polarized Material) หรือแผ่นฟิล์มสำเร็จรูป
(Mobile Adhesive Film) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสติกเกิดร์ติดลงบนแผ่นโปร่งใส
ในส่วนที่ต้องการให้ดูเคลื่อนไหวและในการใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะจะต้องใช้
แผ่นหมุนหรือแผ่นตัดแสงซึ่งมีทั้งชนิดมีมอเตอร์ (Polarized Spinner)และ
ชนิดใช้มือหมุน (Polarized Disc) โดยนำมาใช้ระหว่างภาพโปร่งใสบนแท่นเครื่องฉาย
กับเลนส์ฉาย เมื่อแผ่นตัดแสงหมุนจะทำให้ภาพที่ปรากฏบนจดเคลื่อนไหว ดังภาพด้านล่าง


           4. การใช้วัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติโปร่งใส เช่น ใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ใส
หลอดแก้วที่ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บางครั้งอาจต้องวางเคลื่อนฉายในลักษณะ
แนวนอนและใช้กระจกเงาราบเพื่อสะท้อนแสงให้ภาพปรากฏบนจอ ดังภาพด้านล่าง