สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

11. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ๓ มิติ (Visualizer)

             เป็นเครื่องแปลงสัญญาณที่เสนอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดย
ต้องต่อเครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) กับจอมอนิเตอร์เพื่อเสนอภาพ หรืออาจต่อร่วมกับ
เครื่องแอลซีดีเพื่อถ่ายทอดสัญญาณเป็นภาพขนาดใหญ่บนจอภาพ

          หลักการทำงานของเครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer) จะเป็นการใช้กล้องถ่ายภาพของวัตถุ
เพื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ก่อนที่จะแปลงกลับมาเป็นสัญญาณภาพอีกครั้งหนึ่ง การเสนอภาพนิ่ง
จะเป็นการวางวัสดุฉายลงบนแท่นฉายเพื่อให้กล้องที่อยู่เหนือแท่นฉายจับภาพวัสดุ โดยสามารถใช้ฉายได้ดังนี้

          © วัสดุทึบแสง เช่น ภาพและข้อความบนสิ่งพิมพ์ วัสดุ 3 มิติ
          © วัสดุกึ่งโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น ฟิล์มสไลด์และแผ่นโปร่งใส
          ©ใช้เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

          11.1 ส่วนประกอบและการติดตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์ (Visualizer)

      1. ส่วนประกอบวิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
      2. การติดตั้ง           o ตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์บนโต๊ะ ยกแขนไฟส่องขึ้นมาแล้วดึงออกให้
           o กดปล่อยปุ่มล็อกเสายึดกล้องและยกเสาตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งยึดได้ที่
           o ยกหัวกล้องหลักขึ้นในแนวตั้งโดยให้เลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ชี้ลงบนแท่นวาง
           o เสียบปลั๊กไฟ

      3. การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์

           o การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์ โดยใช้สาย RCA Video/Audio หรือสาย BNC
ต่อจากช่อง Video Output ทั้งสองช่องของเครื่องวิชวลไลเซอร์
           o การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์ โดยใช้สาย S - Video ต่อจากช่อง S - Video Out
ของเครื่องวิชวลไลเซอร์ไปยัง S - Video in ของจอมอนิเตอร์
           o การเชื่อมต่อเข้าเครื่องแอลซีดี โดยให้ต่อสาย BNC จากช่อง RGB Output
ของเครื่องวิชวลไลเซอร์ไปยัง RGB input ของเครื่องแอลซีดี


               11.2 วิธีการใช้เครื่องวิชวลไลเซอร์

          1. ต่อเครื่องเข้ากับมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยเปิดสวิตช์เครื่องจะมีไฟแจ้งที่แผงควบคุมปรากฏขึ้น
          2. การฉายวัสดุทึบแสง
               2.1 เมื่อเปิดเครื่องแล้ววางวัสดุทึบแสง เช่น ภาพถ่าย วัสดุ 3 มิติ ลงบนแท่นฉาย
               2.2 ปรับขนาดภาพโดยใช้ปุ่ม Tele และ Wide
               2.3 กดปุ่มอัตโนมัติ (Auto Focus)
          3. การฉายวัสดุโปร่งใสและวัสดุกึ่งโปร่งใส
               3.1 วางวัสดุโปร่งใส เช่น แผ่นโปร่งใส ฟิล์มสไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ ลงบนแท่นฉาย
แล้วกดปุ่ม Base ไฟที่ปุ่ม Base จะกระพริบขึ้น และจะมีแสงไฟที่แท่นฉายส่องขึ้นมา
               3.2 กดปุ่ม Posi/Nega
               3.3 การปิดไฟแท่นฉายให้กดปุ่ม Base ไฟกระพริบจะดับลง
          4. การใช้กล้องถ่ายภาพเราสามารถใช้กล้องถ่ายภาพวัตถุหรือความเคลื่อนไหว
ในลักษณะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้โดยการจัดกล้องให้อยู่ในแนวขนานกับแท่นฉาย
แล้วยกฝาครอบเลนส์ถ่ายใกล้ขึ้น เลนส์ที่กล้องจะสามารถโฟกัสได้ในระยะ 1.1 เมตร
ถึงระยะไกลที่สุดในห้องนั้น
          5. เมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วให้ปิดสวิตช์เครื่องและถอดสายต่าง ๆ ที่ต่อกับจอมอนิเตอร์
หรือเครื่องแอลซีดีให้เรียบร้อย ถอดปลั๊กไฟแล้วเก็บเครื่อง


       11.3 ข้อดีและข้อจำกัด

            ข้อดี
            1. สามารถใช้นำเสนอได้ทั้งวัสดุทึบแสง วัสดุ 3 มิติ วัสดุกึ่งโปร่งแสง และวัสดุโปร่งใส
            2. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเสนอภาพวัตถุและการสาธิตภายในห้องเรียนได้
            3. ให้ภาพที่ชัดเจน สามารถขยายภาพและข้อความจากสิ่งพิมพ์อ่านได้ทั่วถึง

            ข้อจำกัด
            1. เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง
            2. การติดตั้งต้องต่อพ่วงกับมอนิเตอร์หรือแอลซีดีจึงจะสามารถเสนอภาพใช้ได้
            3. ต้องติดตั้งและเก็บเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อถนอมรักษาเครื่อง