สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

10. เครื่องเล่นวีซีดี (VCD)

               ย่อมาจาก Video Compact Disc เป็นเครื่องแปลงสัญญาณทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจากวัสดุ (แผ่นวีซีดี) ซึ่งเข้ารหัสเป็นระบบดิจิทัล และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อถอดรหัสกลับมาเป็นสัญญาณภาพ และเสียงในระบบอะนาล็อกตามธรรมชาติเสนอขึ้นบนจอโทรทัศน์ หรือกล่าวง่ายๆ ว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีระบบดิจิทัลที่บันทึกข้อมูลในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อเสนอภาพบนจอโทรทัศน์

               เครื่องเล่นนี้นอกจากจะเล่นแผ่นวีซีดีแล้วยังสามารถเล่นแผ่นซีดีเพลงที่มีเฉพาะเสียงได้ด้วยเครื่องเล่นวีซีดีส่วนมากจะเล่นแผ่นวีซีดีได้ติดต่อกันตั้งแต่ 1 - 4 แผ่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถชมภาพยนตร์ ได้ติดต่อกันตลอดเรื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแผ่นวีซีดี


                 แผ่นซีวีดีในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูง ลักษณะทางกายภาพทุกอย่างเหมือนแผ่นซีดี เพียงแต่แผ่นซีวีดีจะเป็นการนำเสนอภาพยนตร์ และเสียงสเตริโอ มีอัตราการเสนอภาพ 1.44 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) แผ่นวีซีดีสามารถบันทึกภาพยนตร์จากการถ่ายทำหรือจากแถบวีดิทัศน์แล้วบันทึกลงแผ่น โดยทั่วไปภาพยนตร์มีความยาวประมาณตั้งแต่ 100-133 นาที แต่แผ่นวีซีดีสามารถเล่นได้เพียง 74-80 นาที แล้วแต่ว่าจะใช้แผ่นซีดีขนาด 680 หรือ 700 เมกะไบต์ ดังนั้นต้องใช้แผ่นซีดี 2 แผ่น จึงสามารถบันทึกภาพยนตร์ได้หมดทั้งเรื่อง การบันทึกภาพยนตร์และเสียงลงแผ่นซีดีจะเป็นการบีบอัดข้อมูลโดยมาตรฐาน MPEG

          ภาพมาตรฐาน MPEG

          ภาพมาตรฐาน MPEG เป็นการบีบอัดข้อมูลภาพโดยการเปรียบเทียบและอ้างอิงกับภาพ อื่น ๆ ปกติแล้วภาพที่เสนอในแต่ละวินาทีจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากการบีบอัดภาพตามมาตรฐาน MPEG จะเลือกบีบภาพที่ซ้ำซ้อนกันปล่อยเหลือไว้เพียงภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น วิธีการนี้จะทำให้บีบอัดข้อมูลได้ 200 : 1 ทำให้สามารถบันทึกภาพยนตร์ลงในแผ่นซีดีได้ในลักษณะของแผ่นวีซีดี ภาพมาตรฐาน MPEG ที่ใช้สำหรับแผ่นบันทึกภาพยนตร์มี 2 มาตรฐาน คือ

     MPEG 1 ใช้กับสัญญาณภาพที่มีความคมชัด 600 x 240 ดังเช่นแผ่นซีวีดีที่ใช้กันทั่วไป
     MPEG 2 ใช้กับสัญญาณภาพคุณภาพสูงที่มีความคมชัด 720 x 480 จุด ดังเช่นแผ่น ดีวีดี
หรือโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV : High Definition Television)

          แผ่นวีซีดีคุณภาพสูง

     1. แผ่นเอสวีซีดี (SVCD : Super VCD)

          แผ่นดีวีดี แผ่นเอสวีซีดีเป็น แผ่นที่ใช้มาตรฐาน MPEG 2 ที่มีความคมชัดภาพ
576 x 480 จุด และเสียงสเตริโอ 2 ช่องทางของ MPEG 2 Audio Layer 2 ซึ่งมีอัตราส่วนการบีบอัด 1:6-1:8 เอสซีวีดีแผ่นหนึ่งจะเล่นได้ประมาณตั้งแต่ 35-80 นาที แล้วแต่แผ่นซีดีว่าใช้ขนาด 680-700 เมกะไบต์ ทำให้ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งต้องใช้ถึง 2-3 แผ่นในการบันทึก
แผ่นเอสวีซีดีจะมีคุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าแผ่นวีซีดีและแถบวีดีทัศน์ และสามารถบรรจุกราฟฟิกเพื่อเสนอเป็นข้อความบรรยายได้ด้วย


     2. แผ่นเอ็กซ์วีซีดี (XVCD : extended VCD)

           เป็นส่วนขยายของแผ่นวีซีดี รุ่น 2.0 อาจกล่าวได้ว่าเอ็กซ์วีซีดี เป็นการผสม คุณลักษณะ
ระหว่างวีซีดี รุ่น 2.0 และดีวีดี โดยที่แผ่นเอ็กวีซีดีจะมีอัตราการเสนอภาพ 3.5 ล้านบิดต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าแผ่นวีซีดีธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้เสียงหลายช่องทาง (multiaudiostreams) หรือมีข้อความบรรยายได้


     3. แผ่นเอ็กซ์เอสวีซีดี ( XSVCD : extended SVCD )

           อาจกล่าวได้ว่า เอ็กซ์เอสวีซีดีเป็นการผสมคุณลักษณะระหว่างเอ็กซ์วีซีดีและดีวีดี
แผ่นวีซีดีรูปนี้ใช้ MPEG 2 เช่นเดียวกับเอสวีซีดีแต่จะมีอัตราการเสนอภาพเร็วถึง
908 ล้านบิดต่อวินาที โดยมีความคมชัดของภาพมากกว่าด้วย สามารถใช้ช่องเสียงได้
หลายช่องทางและมีข้อความบรรยายได้


          แผ่นวีซีดีคุณภาพสูงทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นวีซีดีธรรมดาได้ แต่ต้องใช่รุ่นที่เล่นได้ตั้งแต่แผ่นวีซีดี รุ่น 2.0 ขึ้นไป หรือจะเล่นกับเครื่องเล่นดีวีดีก็ได้เช่นกัน

          การติดตั้งและการใช้งาน

          เครื่องเล่นในปัจจุบันจะมีหนังสือคู่มือการติดตั้งและการใช้งานพร้อมแผ่นภาพอธิบาย
อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้สามารถต่อสายสัญญาณและใช้งานได้ง่าย จึงต้องมีการศึกษาคู่มือก่อนใช้

     


          ข้อดีและข้อจำกัด

     ข้อดี

     1. คุณภาพของภาพบนแผ่นวีซีดีมีความคมชัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแถบวีดีทัศน์
     2. ไม่มีการยืดเหมือนแผ่นวีดีทัศน์
     3. เครื่องเล่นวีซีดีสามารถเล่นได้ทั้งแผ่นซีดีและวีซีดี
     4. ทำความสะอาดำได้ง่ายถ้ามีความสกปรกบนแผ่น

     ข้อจำกัด

     การบันทึกภาพยนตร์ลงแผ่นทำได้ไม่สะดวกเหมือนการบันทึกลงแถบวีดีทัศน์