สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

     9. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD : Liquid Crystal Display)

          แอลซีดีเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลที่ใช้พลังงานน้อยโดยการใช้คริสทัลโมเลกุลอัดอยู่ระหว่างแผ่นกระจก โมเลกุลเหล่านี้จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ในลักษณะทึบแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านทำให้มองเห็นภาพหรือตัวอักขระได้
เครื่องแอลซีดีเป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณที่ใช้ต่อพ่วงกับ จอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่องเล่นซีวีดี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เพื่อเสนอภาพจากอุปกรณ์เหล่านั้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นจอภาพ เครื่องแอลซีดีมีลักษณะเครื่องอยู่ 3 ลักษณะ คือ

        1. แผงวางบนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเพื่ออาศัยแสงจากเครื่องฉายส่องผ่านขึ้นมาให้ปรากฏข้อมูลบนจอภาพ
        2. เครื่องแบบตั้งโต๊ะที่รวมลักษณะของแผงแหล่งจ่ายไฟ และหลอดฉายอยู่ในเครื่องเดียวกัน
        3. เครื่องที่มีแหล่งแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินแยกจากกันในลักษณะ "ปืนอิเล็กตรอน" เพื่อยิงกระแสไฟไปยังคริสทัลโมเลกุล เครื่องลักษณะนี้จะมีทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนบนเพดาน และเลนส์ฉายอาจมีทั้งเป็นเลนส์เดียวและเป็น 3 เลนส์ ๆ ละสี เครื่องแอลซีดีมีความคมชัดของภาพที่เสนอแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องแต่ละรุ่นซึ่งมีตั้งแต่ 640 x 480 , 800 x 600 และ 1,024 x 768 จุด


          เครื่องแอลซีดีแบบแผงและแบบรวมแหล่งแสง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่อง data projector เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยใช้งานในปัจจุบันเพราะมีมาก่อนเครื่องแบบแยกแหล่งแสง เครื่องแบบแยกแหล่งแสงสามารถใช้ได้สะดวกและภาพคมชัดกว่า

เครื่องแอลซีดีแบบตั้งโต๊ะแหล่งแยกแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน
เครื่องแอลซีดีแบบแขวนติดเพดาน

           9.1 วิธีการใช้เครื่องแอลซีดีโฟรเจคเตอร์ (LCD Projector)

      1. เปิดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับแอลซีดีโฟรเจคเตอร์ (LCD Projector) เพื่อให้สัญญาณส่งเข้าเครื่องแอลซีดีโฟรเจคเตอร์ (LCD Projector)
      2. ต่อไฟเข้าเครื่องแอลซีดีโฟรเจคเตอร์ (LCD Projector) กดปุ่ม Stand by ค้างไว้ 1 - 2 วินาที เป็นการอุ่นเครื่องเพื่อให้หลอดไฟทำงานได้เต็มที่ เปิดเครื่องแอลซีดีโฟรเจคเตอร์ (LCD Projector)
      3. กดปุ่มเลือกเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่องเล่นซีวีดี เครื่องเล่นดีวีดี หรือเครื่องเล่นวีดิทัศน์ ศึกษาคู่มือประจำเครื่องในการใช้แผงควบคุม
      4. ปรับปุ่มเมนูเพื่อปรับค่าต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น Brightness, Zoom, Focus
          4.1 การปรับอัตราส่วนความแตกต่าง (Contrast Ratio) หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างสีขาวจัด กับดำจัด เช่น เมื่อเราเอาสีขาวมาวางเทียบกับสีดำ เราเรียกว่าสองสีนี้ว่า Contrast

ดังนั้นเพื่อให้ภาพเข้มขึ้น หรือจางลง ซึ่งยิ่งความห่างของสีขาวและดำห่างกันมากเท่าใด ก็ยิ่งมี Contrast มากยิ่งขึ้น
           4.2 การปรับความเพี้ยนของภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู (Key stone correction) ในกรณีที่เครื่องฉายอยู่สูงหรือต่ำกว่าขอบจอมาก ๆ

           4.3 การซ้อนภาพลงในภาพ (Picture in Picture) เหมาะสำหรับการนำเสนอเปรียบเทียบ เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และแสดงภาพจาก วิชวลไรเซอร์ ในเวลาเดียวกัน

     5. กดสวิตช์ Stand by และรอประมาณ 2 นาทีสวิตช์จะดับเองโดยอัตโนมัติ ห้ามปิดสวิตช์ทันทีเพราะจะทำให้พัดลมหยุดทำงานทันทีเป็นผลทำให้หลอดร้อนเกินไป
     6. เมื่อไฟของสวิตช์ Stand by ดับแล้ว จึงปิดสวิตช์เครื่อง

          9.2 ข้อดีและข้อจำกัด
     ข้อดี
     1. สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท
     2. สามารถเสนอภาพขนาดใหญ่จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพได้ทั่วถึง
     ข้อจำกัด
     1.ถ้าต้องการได้ภาพที่คมชัดมากต้องใช้เครื่องที่มีสมรรถณสูงซึ่งมีราคาแพง
     2. ต้องมีความรู้ในการต่อเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์อื่น ๆ
     3. ต้องระมัดระวังการปิดเปิดเครื่องเพื่อถนอมรักษาเครื่อง