สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

     8. เครื่องฉายวัสดุทึบแสง

           8.1 ส่วนต่าง ๆ ภายนอกเครื่องฉายวัสดุทึบแสง
เครื่องฉายนี้มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังภาพ


     


            1. ฝาครอบเลนส์ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขับเลนส์ เมื่อเลิกใช้เครื่องควรปิดให้เรียบร้อย และเมื่อจะใช้เครื่องฉายอย่าลืมเปิดฝาครอบเลนส์ มิฉะนั้น จะไม่ปรากฏภาพบนจอ
            2. ปุ่มปรับความชัดของภาพ ทำหน้าที่ควบคุมให้เลนส์ฉายเลื่อนเข้าหาและออกห่างจากจอเพื่อให้ได้ภาพคมชัดปรากฏบนจอ
            3. แท่นวางวัสดุท้าย ซึ่งมีขนาดประมาณ 10" x 10"
            4. คันหรับแท่นวางวัสดุฉาย ทำหน้าที่ยกแท่นวางวัสดุฉายให้สูงขึ้นแนบกับตัวเครื่อง จะช่วยให้ได้ภาพคมชัดทุกส่วน และสามารถปรับลงเพื่อสะดวกต่อการนำวัสดุฉายออกจากแท่น
            5. ที่หมุนแท่นวางวัสดุฉาย ทำหน้าที่เลื่อนวัสดุฉาย
            6. ปุ่มควบคุมลูกศรเพื่อชี้ส่วนต่าง ๆ ของภาพที่ปรากฎบนขอ
            7. ปุ่มบังคับระดับความสูงของขาตั้งด้านหน้า
            8. เลนส์ฉาย ทำหน้าที่ขยายภาพที่ปรากฎบนจดให้มีขนาดใหญ่
            9. สวิตซ์ปิด-เปิดพัดบมและหลอดฉาย
           10. สายไฟเอ ซี

       การใช้เครื่องฉายวัสดุทึบแสงเพื่อนำเสนอภาพ เพื่อวัสดุต่างๆ ให้ปรากฏเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่บนจอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ถูกต้องและรวดเร็วนั้น ผู้สอนควรต้องวางแผนในการใช้เครื่องฉายนี้ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดที่มีอยู่ นั่นคือ เครื่องฉายนี้จะต้องฉายในห้องที่มืดมากจึงจะได้ภาพชัดเจน ดังนั้น จึงต้องนำมาฉายในช่วงท้ายของการเรียนการสอน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการควบคุมความมืด การระบายความร้อน การระบายอากาศ ตลอดจนความสนใจของผู้เรียน นอกจากการนำเครื่องฉายนี้มาใช้เป็นส่วน หนึ่งของการสอนแล้ว ยังสามารถนำเครื่องฉายนี้มาใช้ขยายภาพ (ดังกล่าวแล้วในเรื่องการขยายภาพ) และเนื่องจากเครื่องฉายวัสดุทึบแสงมีหลอดฉายที่มีกำลังส่องสว่าง ถึง 1,000 วัตต์ ทำให้มีความร้อนสูงดังนั้น วัสดุที่จะนำมาฉายควรมีลักษณะคงทนต่อความร้อน ถ้าเป็นภาพทึบแสงควรผนึกเปียก และไม่ควรใช้เครื่องฉายติดต่อกันนานเกินไป

             8.2 ขั้นตอนการใช้เครื่องฉายวัสดุทึบแสง

     1. ตั้งเครื่องฉายบนโต๊ะหรือขาตั้งที่แข็งแรงและสามารถเคลื่อนย้ายได้
     2. วางวัสดุฉายบนแท่นซึ่งอยู่ด้านล่างส่วนหลังของเครื่องฉาย โดยให้หัวของวัสดุฉายหรือภาพหันเข้าหาผู้ฉาย ซึ่งผู้ฉายจะอยู่ด้านหลังของเครื่องฉาย
     3.ปรับคันบังคับแท่นวางวัสดุฉายให้แนบสนิทกับตัวเครื่องจึงจะได้ภาพชัดเจนทั่วทั้งภาพ
     4. เสียบปลั๊กไฟเอ ซี และเปิดฝาครอบเลนส์ฉาย
     5. เปิดสวิตช์พัดลมและปิดไฟภายในห้องฉายให้มึดสนิท
     6. เปิดสวิทซ์หลอดฉาย ถ้าไม่ปรากฏภาพบนจออาจเกิดจากความมึกในห้องไม่เพียงพอหรือระยะห่างจากเครื่องฉายกับจอไม่เหมาะสม ควรเลื่อนเครื่องฉายเข้าหาหรือออกห่างจนกว่าจะได้ภาพชัดเจนหรืออาจจะลืมเปิดฝาครอบเลนส์ก็ได้
     7. ปรับขยาดของภาพบนจอ ถ้าต้องการภาพขนาดใหญ่ขึ้นให้เลื่อนฉายออกห่างจอแต่ถ้าต้องการภาพขนาดเล็กลงก็เลื่อนเครื่องเข้าใกล้จอ
     8. ปรับปุ่มคุมความชัดของภาพ
     9. ปรับปุ่มควบคุมลูกศร เพื่อชี้ส่วนต่าง ๆ ของภาพ
    10. เมื่อใช้เครื่องฉายนานๆ ควรหยุดพักเครื่องสักระยะหนึ่ง เพราะความร้อนจากหลอดฉายอาจทำให้วัสดุฉายชำรุดเสียหายได้
    11. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ปิดสวิตซ์หลอดฉายทันที แต่ยังคงเปิดสวิตซ์พัดลมให้ทำงานต่อไป ในช่วงเวลานี้ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องฉายจนกว่าหลอดฉายจะเย็น จึงปิดสวิตซ์พัดลม
    12. เก็บวัสดุฉายโดยควบคุมที่มหุนแท่นวางวัสดุฉายหรือควยคุมคันปรับแท่นวางวัสดุก็ได้