สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

6. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  (Overhead Projector)

          เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ(Overhead Projector) มีหลอดฉายซึ่งมีกำลังส่องสว่างประมาณ
360-650 วัตต์ มีอายุการใช้งานประมาณ 75-190 ชั่วโมง มีเลนส์เกลี่ยแสงอยู่ใต้แท่นประจำ
สำหรับวางภาพ หรือวัสดุฉายที่มีลักษณะภาพ 9.30 ส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะโปร่งใส
(ถ้าเป็นภาพหรือวัสดุทึบแสงจะปรากฏภาพบนจอเพียงโครงร่าง หรือเส้นรอบนอกไม่ปรากฏรายละเอียด)
มีแผ่นสะท้อนแสงราบเอียงทำมุม 45 อยู่สองแผ่น แผ่นหนึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงจากหลอดฉาย
ให้ผ่านภาพหรือวัสดุฉายในแนวตั้งฉาก ซึ่งเรียกแผ่นสะท้อนแสงนี้ว่า "Bottom Mirror"
ส่วนอีกแผ่นหนึ่งอยู่เหนือเลนส์ฉาย เรียกว่า "Tilt Mirror"ทำหน้าที่สะท้อนภาพให้ปรากฏบนจอด้านหน้า
ในแนวตั้งฉาย ภาพที่ได้จะเป็นภาพหัวตั้ง นอกจากนั้นยังมีพัดลมระบายความร้อนเพื่อช่วยรักษา
อายุการใช้งานของหลอดฉายเครื่องฉายบางเครื่องเมื่อปิดหลอดฉายแล้ว พัดลมยังคมทำงานต่อไป
จนกว่าหลอดฉายจะเย็นจึงหยุดเองโดยอัตโนมัติ แต่บางเครื่องพัดลมกับหลอดไฟ จะใช้สวิตซ์เดียวกัน
เพราะเห็นว่าตัวเครื่องออกแบบให้โปร่งสามารถระบายความร้อนได้ดีอยู่แล้ว
  
ตัวอย่างเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะรุ่นต่างๆ


     
           ส่วนต่าง ๆ ภายนอกเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ


         เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะหรือเครื่องฉายภาพโปร่งใสมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
และง่ายต่อการใช้เพียงเสียบสายไฟเอ ซี แล้วปรับสวิตซ์ให้หลอดฉายทำงาน พร้อมทั้งปรับความชัด
ที่เลนส์ฉาย และปรับขนาดของกรอบภาพให้เหมาะสม ก็จะปรากฏภาพบนจอที่ชัดเจน
เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้

     1. ที่ปรับขาเครื่องฉาย (Leg Adjustment)
     2. สวิตซ์หลอดฉาย (Power Switch)
     3. แท่นกระจกใสสำหรับวางวัสดุโปร่งใสที่ต้องการฉาย (Transparency Table)
     4. ปุ่มหมุนแผ่นโปร่งใสชนิดม้วน (Plastic Roll)
     5. แขนตั้งสำหรับเลื่อนเลนส์ฉายขึ้นลง (Head Support)
     6. ปุ่มปรับความชัดของภาพ (Focus Knob)
     7. ปุ่มปรับกระจกเอนเหนือเลนส์ฉาย (Mirror Tilt Knob)
     8. เลนส์ฉาย (Head Assembly) 

         การใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

     1. การตั้งเครื่องฉายและจอ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจนและทั่วถึง ควรใช้จอ
พื้นขาวธรรมดา (Matte White Screen) จะให้ภาพคมชัดและมีมุมสะท้อนกว้าง การตั้งจอและ
เครื่องฉายอาจทำได้ ดังนี้
          1.1 ตั้งจอในระดับสูงโดยให้ขอบล่างของภาพที่ปรากฏอยู่เหนือศรีษะผู้ใช้เล็กน้อยเพื่อป้องกัน
ผู้ใช้ และเครื่องฉายบังผู้ดู การตั้งจอในระดับสูงกว่าเครื่องฉาย ทำให้ลำแสงจากเครื่องฉายไม่ตั้งฉาก
กับจอ เกิดภาพบิดเบี้ยว (Keystone Effect) ดังนั้น จึงต้องปรับจอให้คว่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้ลำแสงจาก
เครื่องฉายทำมุมฉากกับพื้นผิวของจอ
          1.2 หรืออาจตั้งจอที่มุมห้องขวามือของผู้ใช้ในลักษณะเฉียง วิธีนี้เครื่องฉายและผู้ใช้อาจบังผู้ดูบ้าง
แต่ไม่เกิดภาพบิดเบี้ยว เพราะสามารถปรับให้ลำแสงจากเครื่องฉายตั้งฉากกับจอได้ง่าย โดยตั้งจอ
ให้ตั้งฉากกับพื้นห้องตามปกติ
          1.3 หรืออาจควรตั้งบนโต๊ะทีมีลักษณะเรียบและแข็งแรง ไม่ควรตั้งบนโต๊ะที่อ่อนนุ่มหรือยุบตัวได้ง่าย
เพราะอาจทำให้พัดลมระบายความร้อนทำงานไม่เต็มที่

     2. ก่อนเสียบปลั๊กไฟ ควรตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าใช้ไฟ 110 หรือ 220 โวลต์ บางเครื่องเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
พัดลมในเครื่องจะทำงานทันที บางเครื่องต้องเปิดสวิตช์หลอดฉานพัดลมจึงจะทำงานไปพร้อมหลอดฉาย

     3. ปรับขนาดและความคมชัดของภาพ โดยเปิดสวิตช์หลอดฉายแล้วปรับขนาดของภาพ
ถ้าภาพโตเกินไปก็เลื่อนเครื่องฉายเข้าใกล้จอ แต่ถ้าภาพเล็กเกินไปก็เลื่อนเครื่องฉายออกห่างจอ
ในขณะเลื่อนเครื่องฉายออกห่างจอ ในขณะเลื่อนเครื่องฉายควรปิดสวิตช์หลอดฉาย มิฉะนั้น
หลอดอาจขาดได้ เมื่อได้ขนาดภาพตามต้องการแล้วก็ปรับความชัดของภาพ โดยหมุนที่ปุ่ม
ปรับความชัด (Focus Knob) จนได้ภาพชัดเจนที่สุด

     4. จัดเตรียมภาพหรือวัสดุโปร่งใสล่วงหน้าและเรียงตามลำดับ ไม่ควรเขียนไปบรรยายไป
เพราะเป็นการเสียเวลาและทำให้ผู้เรียนหมดความสนใจ

     5. เตรียมแผ่นใส เพื่อให้เขียนหรือวาดเติมนอกเหนือไปจากที่เตรียมมาแล้ว พร้อมด้วยปากกา
ชนิดลบได้ กระดาษแข็งเพื่อปิดบังบางส่วน กระดาษหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อใช้ลบข้อความหรือ
ภาพที่ไม่ต้องการ

     6. ทุกครั้งที่เปลี่ยนภาพหรืออยู่ระหว่างบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้าเห็นว่ายังไม่ต้องการใช
้แผ่นใสหรือวัสดุฉายควรปิดสวิตช์หลอดฉายเพื่อเป็นการรักษาอายุหลอดฉายและช่วยลดการเพ่งสายตา
ของผู้เรียนเป็นการดึงความสนใจผู้เรียนมาที่ผู้บรรยาย

     7. เมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดสวิตช์หลอดฉายทันที แต่ไม่ควรดังปลั๊กไฟออก ปล่อยให้พัดลมทำงานต่อไป
จนกว่าหลอดฉายจะเย็น จึงปิดสวิตช์หรือดังปลั๊กออก ซึ่งบางเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติ

              การบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

     1. ใช้ผ้านุ่ม ๆ หรือกระดาษเช็ดเลนส์ทำความสะอาดเลนส์ฉาย แท่นวางวัสดุฉายก่อนและ
หลังการใช้ทุกครั้ง
     2. ไม่ควรใช้เครื่องฉายติดต่อกันนานเกินไป และปิดสวิตช์หลอดฉายเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้
     3. เตรียมหลอดฉายสำรองไว้ทุกครั้งที่ใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนหลอดฉาย ควรใช้ผ้าสะอาดและนุ่ม ๆ
จับหลอดฉาย ไม่ควรใช้มือจับหลอดฉายโดนตรงเพราะความชื้นและไขมันที่มืออาจทำให้หลอดบวม
และมีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติ
     4. เมื่อเลิกใช้แล้วควรใช้ผ้าคลุมเครื่องฉาย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และเก็บเครื่องฉายไว้ในที่ที่ห่างไกล
ความร้อนและความชื้นสูง
     5. ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องในขณะเปิดหลอดฉาย เพราะหลอดฉายอาจขาดได้
     6. หยอดน้ำมันที่เฟืองปรับความชัด แกนปรับมุมของกระจกเอนเหนือเลนส์ฉายแกนมอเตอร์พัดลม
ทุก ๆ 6 เดือน
     7. บันทึกการใช้เครื่องฉายทุกครั้งและควรมีบัตรแสดงอายุการใช้งานของหลอดฉาย