สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎี
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส


ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

1. หน่วยการเรียนการสอน(Instructional Module)

         หน่วยการเรียนการสอน นั้นมีชื่อเรียกได้หลายชื่อ ได้แก่ บทเรียนโมดูล
หรือบทเรียนแบบโมดุล


          1.1 องค์ประกอบของหน่วยการเรียนการสอน

          หน่วยการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้น อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา ผู้เรียน แต่องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

                     • หลักการและเหตุผล (Rationale) ในการสร้างหน่วยการเรียนการสอน ผู้สร้างควรเขียนหลักการและเหตุผล เพราะจะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ และเป็นส่วนที่ทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพโดยส่วนรวมของเนื้อหาในบทเรียน

                    • สมมรรถภาพพื้นฐาน (Competence) จะเน้นการอธิบายถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือสมรรถภาพที่ผู้เรียนจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียน โดยใช้หน่วยการเรียนการสอน ซึ่งควรเน้นทั้ง 3 ด้าาน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เจตคติ (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psychomotor Domain)

                    • จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objectives) ผู้สร้างหน่วยจะต้องเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับสมรรถภาพที่กำหนดไว้ ควรระบุพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถ สังเกตได้ วัดได้

                    • ทดสอบก่อนเรียน (Per-Test) เป็นการวัดความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรยน ผลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนี้ จะเป็นสิ่งที่จะกำหนดว่า ผู้เรียนจะต้องทำกิจกรรมใดบ้างหรือยกเว้นกิจกรรมใดบ้าง ถ้าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ก็ไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนการสอนในการประเมินผลก่อนเรียนนั้น อาจใช้ได้หลายวิธี เช่น ประเมินจากการสัมภาษณ์ หรือลงมือทำกิจกรรม แบบทดสอบ หรือตอบคำถาม

                    • กิจกรรมการเรียน (Learning Activity) กิจกรรมการเรียนการสอนควรคำนึงถึงสมรรถภาพที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด ทั้ง 3 ด้าน และหน่วยการเรียนการสอนควรมีกจิกรรมที่หลากหลาย คือ กิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกในการประกอบกิจกรรม

                    • ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในการทดสอบหลังเรียน อาจจะใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหรือจะใช้แบบทดสอบคู่ขนานกันก็ได้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถภาพที่ต้องการ และควรให้ผลย้อนกลับทันทีว่า ผู้เรียนผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านตรงจุดไหน ก็ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น ทำรายงาน ศึกษาค้นคว้า อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในกรณีที่ผู้เรียนเรียนเร็ว อาจหากิจกรรมเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป


           1.2 แบบแผนของหน่วยการเรียนการสอน
                 หน่วยการเรียนการสอนมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้ และตามความต้องการของผู้ออกแบบ ซึ่งอาจประกอบด้วย
                 1. ชื่อเรื่อง (Title) อาจรวมถึงชื่อผู้สร้าง ผู้ปรับปรุง ครั้งที่ปรับปรุง ระดับผู้เรียน
                 2. ขั้นตอนกระบวนการเรียน (The body of the description) มีลำดับดังนี้

                       1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
                       2. สมรรรถภาพ (Competence)
                       3. จุดประสงค์ (Objective)
                       4. การประเมินผลก่อนเรียน (Pre- Assessment)
                       5. กิจกรรมการเรียน (Learning Activities)
                       6. การประเมินผลหลังเรียน (Post-Assessment)
                       7. การเรียนซ่อมเสริม (Remediation)

            1.3. ภาคผนวก (Apendix) จะอธิบายแหล่งการเรียน สื่อการสอน อุปกรณ์ ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในกล่อง