สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประเภทฉายและอิเล็กทรอนิกส


          โฮบาน (Hoban) และแวน โอร์เมอร์ (Van Ormer)ได้วิจัยและรวบรวมงานวิจัยของนักวิจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา
กับการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักพื้นฐานต้องการใช้สื่อประเภทฉายและอีเล็กทรอนิกส์ดังนี้

                1. หลักการเสริมแรง (Principle of Reinforcement) ภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหว
จะมีอิทธิพลต่อการจูงใจผู้เรียนมากที่สุด เมื่อผู้เรียนได้รับเนื้อหาที่สามารถขยายประสบการณ์เดิม
และเสริมสนองเจตคติที่ผ่านมา แต่จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้น้อยที่สุดต่อเมื่อ การเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียน
มีพื้นฐานความรู้น้อย และมีความขัดแย้งกับเจตคติเดิมของเขา


                2. หลักการให้ความรู้เฉพาะเจาะจง (Principle of Specify) สื่อประเภทฉายและ
อิเล็กทรอนิกส์ จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก ถ้าหากสร้างขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการเรียนเรื่องนั้น ๆ และจะคาดหวังได้ยากถ้าใช้สื่อเหล่านี้เพื่อจูงใจทั่ว ๆ ไป
ในทรรศนะกว้าง ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของการเรียนโดยตรง เพราะสื่อสำเร็จรูปแต่ละอย่าง
ย่อมมีจุดมุ่งหมายเฉพาะภายใน

                3. หลักความสัมพันธ์ (Principle of Relevance) สื่อการเรียนการสอนจะมีความหมายยากถ้าหากเนื้อหามีความสัมพันธ์โดยตรง กับแรงจูงใจภายในและปฏิกิริยาของผู้เรียนที่กำลังประสบอยู่

                4. หลักคุณสมบัติเฉพาะของผู้เรียน (Principle of Audience Variability) คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียนซึ่งได้แก่ ความคิด การศึกษา อายุ เพศ ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อเสนอของภาพยนตร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อเหล่านี้                5. หลักการรับรู้โดยการเห็น (Principle of Visual Primacy) อิทธิพลของสื่อ
ประเภทฉาย หรือภาพยนตร์จะเน้นการรับรู้จากการมองเห็นจากการฟัง ซึ่งเทคนิคการผลิตจะต้องมีความประณีต ละเอียด สัมพันธ์กัน และจะต้องมีความชัดเจนอย่างสมเหตุสมผล

                6. หลักการใช้ภาพประกอบเนื้อหา (Principle of Pictorial Context) ผู้เรียนจะเลือกตอบสนองกับสิ่งที่มองเห็น หรือภาพที่คุ้นเคย และปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับเจตคติที่คนเคยเชื่อถือมาก่อน


                7. หลักของความเป็นรูปธรรม (Principle of Subjectivity) ผู้เรียนแต่ละคนจะตอบสนองต่อเนื้อหาของภาพที่เสนอนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อภาพเหล่านั้นมีความเป็นรูปธรรมสำหรับเขา

                8. หลักการจัดเนื้อหาในอัตราที่เหมาะสม (Principle of Rate of Development) อัตราของเนื้อหาและการจัดลำดับภายในสื่อจะมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนมาก

                9. หลักการจัดตัวแปรทางการสอน (Principle of Instructional Variables) การใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับเทคนิค และการประยุกต์ที่ผู้สอนสามารถประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้เรียนกับจุดมุ่งหมายเฉพาะที่ต้องการ

              10. หลักความเป็นผู้นำทางการสอน (Principle of Instructor Leadership) คุณภาพการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอนที่สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางการใช้สื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพของผู้เรียนโดยตรง