สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ประเภทของสื่อการสอน
     - ประเภทของสื่อตามผู้รู้
     - หลักการและทฤษฎีู้
     - ประเภทของสื่อทางธุรกิจ
        - หน่วยการเรียนการสอน
        - การสอนแบบโปรแกรม
        - บทเรียนแบบโปรแกรม
        - ชุดการสอน
        - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
        - เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
        - เครื่องฉายสไลด์
        - เครื่องฉายวัสดุทึบแสง
        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
        - เครื่องเล่นวีซีดี
        - เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
๓ มิติ
        - แผ่นภาพโปร่งใส

บทที่ 2
ประเภทของสื่อการสอนทางธุรกิจศึกษา

       สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาธุรกิจพื้นฐาน ควรจะเป็นการผสมผสานกันของการใช้สื่อหลายๆ ชนิด ทั้งนี้เพราะขอบเขตและเนื้อหาของวิชามีความหลากหลายอยู่มากและถ้ามีการใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว จะเป็นการปิดโอกาสผู้เรียนที่จะแสวงหาความรู้ให้กว้างไกล ขณะเดียวกัน ในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมี ความเบื่อหน่ายต่อวิธีการเรียนรู้ที่ซ้ำซาก การใช้สื่ออย่างผสมผสาน จึงเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศ ในการเรียน การสอนให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง
       สื่อการสอนสามารถจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอนอาจจำแนกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท เช่น การใช้ความเป็นรูปธรรมและนามธรรมของเอ็ดการ์ เดล ก็สามารถจำแนกได้ 10 ประเภท แต่นักวิชาการหลายๆท่านก็จำแนกประเภทของสื่อการแตกต่างกันไป