สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อทั่ว ๆ ไป

          5. หลักการประเมินผล (Principle of Evaluation)

                ผู้สอนควรจะต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณลักษณะของสื่อ และ
เทคนิคการใช้สื่อ ตลอดถึงความเหมาะสมอื่น ๆ ในการประเมินผลสื่อ ควรพิจารณาระบบการประเมิน
ดังแผนภาพ หลักการและทฤษฎีทั้ง 5 ประการ ของการใช้สื่อและการจัดสื่อจะมีอิทธิพลต่อภารกิจ
ของผู้สอนโดยตรงที่จะต้องศึกษาโดยตลอด เพราะเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้หลักสูตรหรือ
การแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนอย่างสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการทางเทคโนโลยีมากที่สุด