สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อทั่ว ๆ ไป

           4. หลักการปฏิบัติ (Principle of Action)

                  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อในเรียนด้วยตนเอง วิเคราะห์ตนเองตลอดถึง
การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างให้มากที่สุด  แนวคิดพื้นฐานที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม มีดังนี้

     4.1 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใคร่รู้ใคร่เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียน การสอน
     4.2 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ที่ท้าทายให้ผู้เรียนอยากตอบสนอง
     4.3 ใช้เทคนิคการอภิปรายที่ดี
     4.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การจินตนาการ การค้นคว้า
การแก้ปัญหา หรือการทำโครงการ
     4.5 จัดลำดับประสบการณ์ และสื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยสะดวกที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของการสอนนั้น ๆ
     4.6 กำหนด และจัดสถานการณ์โดยใช้โครงงานที่มีสื่อช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถเฉพาะ
ของบุคคล หรือกลุ่มผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน
     4.7 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อทั้งเป็นลักษณะรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสม อันเป็นการเสริมสร้างลักษณะการปฏิบัติให้เกิดทักษะแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น