สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อทั่ว ๆ ไป

          3. หลักการควบคุม (Principle of Control)

               ในการใช้และการจัดระบบสื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องมีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสื่อที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย และให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่าย สิ่งที่ได้รับ การใช้เวลา ความพอใจ
ของเจ้าของงาน อัตราความผิดพลาด และปัญหาที่กระทบ ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้สื่อ
               ดังนั้น การควบคุมจึงต้องอาศัยความสามารถของผู้สอนที่จะประสานหลักการให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ทั้งผลส่วนรวมที่เกิดจากการใช้สื่อ หลักการควบคุมจะพิจารณาในลักษณะต่อไปนี้

     3.1 การจัดเตรียมเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะของสื่อ
แต่ละชนิด
     3.2 ตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้สื่อได้
     3.3 จัดสถานที่และสภาพแวดล้อมการใช้สื่อที่สอดคล้องกับสภาพการณ์เรียนรู้
     3.4 จัดบรรยากาศที่เกี่ยวกับการถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ ความชื้อ แสงสว่าง และ
ระบบเสียง ที่เหมาะสม
     3.5 จัดประสิทธิภาพการเสนอ การสอสนองระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนและสื่อที่เกี่ยวข้อง
อย่างสัมพันธ์กัน
     3.6 จัดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้โดยอาศัยตารางสอน
     3.7 จัดระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับสื่อและผู้ใช้สื่อ