สื่อการสอนสำหรับครูธุรกิจ
 

     - ความหมาย
     - หลักการ
     - หลักการและทฤษฏี
          ô หลักการเลือกสื่อ
          ô หลักความพร้อม
          ô หลักการควบคุม
          ô หลักการปฏิบัต
          ô หลักการประเมินผล
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อทั่ว ๆ ไป

          2. หลักความพร้อม (Principle of Readiness)

               การใช้สื่อควรจะได้มีการพัฒนาความพร้อมของผู้เรียนเสียก่อน เพราะผู้เรียนจะได้
มีโอกาสร่วมมือในการเรียนอย่างเต็มความสามารถ ถ้าปรากฏ ว่าสื่อการสอนดี สอดคล้อง
กับความสามารถในการใช้สื่อของผู้เรียน ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ และรายละเอียดของปัญหา
แล้วก็จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักการสร้างความพร้อมมีดังนี้

     2.1 ออกแบบการวางแผนในการสร้างความพร้อมเฉพาะอย่างเป็นขั้นตอน เช่น
การปฏิบัติ การอธิบาย และการช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้เรียน
     2.2 แนะนำให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการพิจารณาสื่อตามความเหมาะสมของตน
และกลุ่ม
     2.3 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์โดยเฉพาะระหว่างสื่อกับกิจกรรมการแก้ปัญหา
ที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติต่อไป
     2.4 ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนก่อนใช้สื่อและ
หารูปแบบเสริมสร้างความพร้อมเพิ่มเติม
     2.5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความพร้อมโดยเฉพาะ